Ziekte of ongeval

Stel: je kan niet gaan werken door een ongeval of omdat je ziek bent. Wat doe je dan?

Meldingsplicht CEWEZ

Kan je niet gaan werken door ziekte - zelfs al moet je nog naar de dokter - of ongeval (buiten het werk)? Dan moet de havenarbeider zijn afwezigheid melden.
  • Reeds aangeworven of op diensttabel = melding aan de werkgever en CEWEZ voor de aanvang van de shift.
  • Niet aangeworven = melding aan CEWEZ voor 13u00 op de 1e dag van de arbeidsongeschiktheid.
  • Kan je je werkgever niet telefonisch bereiken, dan volstaat de melding aan CEWEZ (0800/16 931*)
Hoe melden?
  1. Telefonisch (CEWEZ 0800/16 931*) 
  2. Via fax op het nummer 050/55 29 43
Gebeurt deze melding aan CEWEZ voor 8u, na 16u30 of op zater-, zon- en feestdagen? Spreek dan je gegevens (naam, lengte afwezigheid, adres) in op het antwoordapparaat.
 
 
*  geen kosten voor de oproeper

Attest

Je moet de arbeidsongeschiktheid bewijzen door een origineel medisch attest dat aan CEWEZ wordt overgemaakt binnen de 24 uur volgend op het begin van de afwezigheid.
In uitvoering van de cao voor de Haven van Zeebrugge wordt de bijpassing uitbetaald door het Compensatiefonds. Als het medisch attest na 24 uur wordt voorgelegd, kan de bijpassing ontzegd worden voor de dagen van arbeidsongeschiktheid die de dag van de afgifte of verzending voorafgaan. Het niet nakomen van deze verplichtingen kan beschouwd worden als ongewettigde afwezigheid.

Meldingsplicht mutualiteit

Doe dit door middel van het getuigschrift voor arbeidsongeschiktheid dat door de ziekenfondsen wordt afgeleverd, en door uw arts dient ingevuld (vertrouwelijk).

Let op termijn

Respecteer je de termijn van twee dagen niet, dan wordt de uitkering tegen het normaal tarief pas toegekend vanaf de eerste werkdag volgend op de verzending of afgifte van het getuigschrift. Voor de dagen die daaraan voorafgaan, wordt de uitkering met 10% verminderd. Dit kan door het ziekenfonds enkel worden opgeheven in bepaalde gevallen.
Deze aangifte van arbeidsongeschiktheid is belangrijk omdat je onmiddellijk vanaf de eerste dag van arbeidsongeschiktheid, behoudens in geval van een carensdag, een uitkering ontvangt van je ziekenfonds.
Bovenop de ziektevergoeding zal je van het compensatiefonds van bestaanszekerheid nog een bijpassing ontvangen tijdens een periode van maximum 30 kalenderdagen. Bijkomende informatie vind je terug in je werkboek.

Global Seafarer juli 2017

Zika-zeevaart