Ziekte of ongeval

Een arbeidsongeval. Wat nu?

Stel, je bent slachtoffer van een arbeidsongeval. Wat doe je dan?
  • Vergeet je ziekenfonds niet te verwittigen, zodat je bij eventuele betwisting van het ongeval een vergoeding kan ontvangen.
  • Naargelang de aard van het ongeval kan het nuttig zijn één of meer getuigen op te geven.
  • Een ongeval op weg van of naar het aanwervingslokaal is geen arbeidsongeval, maar toch moet je aangifte doen van dit ongeval. Je verwittigt hier ook je ziekenfonds en CEPG. Bovendien wordt bovenop de ziektevergoeding een opleg betaald door CEPG voor de hele duur van de ongeschiktheid.
  • Het ACV zal je ook bijstaan in de administratieve mallemolen bij arbeidsongevallen. I
  • Als het nodig is, zal het ACV jouw zaak voor de arbeidsrechtbank verdedigen. Contacteer in dit geval de dienst Arbeidsrecht van je gewesteljk verbond (ACV Gent, Poel 7, 09/26 42 90 of 09/265 42 87).

Wat te doen bij ziekte of ongeval?

Regeling voor losse havenarbeiders:
Kan je niet gaan werken door ziekte of ongeval van, doe je de volgende zaken binnen de twee werkdagen vanaf het begin van de ongeschiktheid:
  1. je bezorgt een doktersattest aan de dienst van CEPG;
  2. je verwittigt zo snel mogelijk je betrokken werkgever (als je voor een taak werd aangeworven of doorbesteld);
  3. je bezorgt je ziekenfonds het document 'vertrouwelijk' (doe dit door middel van het getuigschrift voor arbeidsongeschiktheid dat door de ziekenfondsen wordt afgeleverd en door uw arts dient ingevuld).
Respecteer je de termijn van twee dagen niet, kan je je recht op ziektevergoeding verliezen. Werd je ziekenfonds laattijdig ingelicht, wordt je ziektevergoeding pas uitgekeerd vanaf de eerste werkdag na inzending of afgifte van je bericht van ziekte.
Deze aangifte van arbeidsongeschiktheid is belangrijk omdat je onmiddellijk vanaf de eerste dag van arbeidsongeschiktheid een uitkering ontvangt van je ziekenfonds. Bovenop de ziektevergoeding zal u nog een bijpassing ontvangen tijdens een periode van maximum 30 kalenderdagen. Nadien wordt door CEPG een opleg betaald boven op de ziekteuitkering met een maximum van 45 kalenderdagen per jaar.

Global Seafarer juli 2017

Zika-zeevaart