Haven van Gent

ACV-Transcom is prominent aanwezig op de haven van Gent. Je vindt hier info over werkloosheid, ziekte, ongeval, rechtsbijstand, sociale voordelen en preventie en bescherming op het werk.

Preventie en bescherming op het werk

De havens beschikken over een Gemeenschappelijk Comité en dienst Preventie en Bescherming op het werk. Dit Comité reikt allerlei middelen aan tot bevordering van de veiligheid op het werk. Het draagt eveneens actief bij tot het welzijn van de werknemers bij de uitoefening van hun job.
Het Comité Preventie Bescherming en Welzijn is dan ook een heel belangrijk orgaan. De gemeenschappelijke veiligheidsdienst voor preventie en bescherming aan de Haven van Gent is te bereiken via:
Kurt De Waele (09/265 75 22)
Onze ACV-Transcom-veiligheidsafgevaardigde: Sven Geeraert (0476/85 35 65)
Onze ACV-Transcom-afgevaardigden Comité PBW: Koen Claeyssens, Kenneth Van Tornhout en Davy Goethals

Rechtsbijstand

Vanaf het ogenblik dat je zes maanden lid bent van het ACV, kan je gratis beroep doen op rechtsbijstand voor alle materies die behandeld worden voor de Arbeidsrechtbank. Dit gaat over betwistingen met werkgevers, verzekering tegen arbeidsongevallen, mutualiteit, RVA..
Concreet gaan wij gratis, in jouw naam, je dossier inleiden bij de arbeidsrechtbank en zowel de gerechtskosten als de kosten van de raadsheer voor onze rekening nemen.

Sociale voordelen

Als werknemer van het Paritair Comité Havenbedrijf heb je recht op een pak sociale voordelen. Een kort overzicht:
 •      
 • Verlof voor dwingende familiale redenen
 • Beroepsloopbaanonderbreking - tijdskrediet
 • Anciënniteitsvakantie
 • Gratis rechtsbijstand
 • Eindejaarsconjunctuurpremie
 • Syndicale premie
 • Veiligheids- en beschermingsuitrusting
 • Hospitalisatieverzekering
 • Arbeidsongevallenverzekering + bijkomende verzekering
 • Tijdskrediet
 • Groepsverzekering

Havenarbeiders kunnen van de Administratieve Commissie één keer in hun loopbaan een toelating tot tijdelijke afwezigheid uit het Havenbedrijf bekomen van één jaar. In voorkomende gevallen dient de havenarbeider zelf, of via zijn vakbond, een aanvraag te doen aan de Administratieve Commissie.
Neem tijdig contact op met onze administratieve medewerkers op het Secretariaat van de haven.

Contacteer ons voor meer informatie.

Werkloosheid

Het ACV betaalt bij werkloosheid je werkloosuitkering en bestaanszekerheid uit. Je dossier wordt opgevolgd door de Gewestelijke Administratieve Dienst (GAD) van het ACV. Zij zorgen ervoor dat je vergoedingen op een snelle en correcte wijze worden uitbetaald. Voor meer informatie en al je vragen in verband met werkloosheidsdocumenten, uitbetaling werkloosheidsvergoedingen, adreswijziging kan je steeds terecht bij:
William Braeckman (Verantwoordelijke Dienstencentrum ACV Gent), Bibliotheekstraat 5, 9940 EVergem (09/244 21 11)
 
Openingsuren: Ma-Woe-Do-Vrij 8u30 - 12u00 en Di 13u30-18u30

Wat te doen bij ziekte of ongeval?

Regeling voor losse havenarbeiders:
Kan je niet gaan werken door ziekte of ongeval van, doe je de volgende zaken binnen de twee werkdagen vanaf het begin van de ongeschiktheid:
 1. je bezorgt een doktersattest aan de dienst van CEPG;
 2. je verwittigt zo snel mogelijk je betrokken werkgever (als je voor een taak werd aangeworven of doorbesteld);
 3. je bezorgt je ziekenfonds het document 'vertrouwelijk' (doe dit door middel van het getuigschrift voor arbeidsongeschiktheid dat door de ziekenfondsen wordt afgeleverd en door uw arts dient ingevuld).
Respecteer je de termijn van twee dagen niet, kan je je recht op ziektevergoeding verliezen. Werd je ziekenfonds laattijdig ingelicht, wordt je ziektevergoeding pas uitgekeerd vanaf de eerste werkdag na inzending of afgifte van je bericht van ziekte.
Deze aangifte van arbeidsongeschiktheid is belangrijk omdat je onmiddellijk vanaf de eerste dag van arbeidsongeschiktheid een uitkering ontvangt van je ziekenfonds. Bovenop de ziektevergoeding zal u nog een bijpassing ontvangen tijdens een periode van maximum 30 kalenderdagen. Nadien wordt door CEPG een opleg betaald boven op de ziekteuitkering met een maximum van 45 kalenderdagen per jaar.

Een arbeidsongeval. Wat nu?

Stel, je bent slachtoffer van een arbeidsongeval. Wat doe je dan?
 • Vergeet je ziekenfonds niet te verwittigen, zodat je bij eventuele betwisting van het ongeval een vergoeding kan ontvangen.
 • Naargelang de aard van het ongeval kan het nuttig zijn één of meer getuigen op te geven.
 • Een ongeval op weg van of naar het aanwervingslokaal is geen arbeidsongeval, maar toch moet je aangifte doen van dit ongeval. Je verwittigt hier ook je ziekenfonds en CEPG. Bovendien wordt bovenop de ziektevergoeding een opleg betaald door CEPG voor de hele duur van de ongeschiktheid.
 • Het ACV zal je ook bijstaan in de administratieve mallemolen bij arbeidsongevallen. I
 • Als het nodig is, zal het ACV jouw zaak voor de arbeidsrechtbank verdedigen. Contacteer in dit geval de dienst Arbeidsrecht van je gewesteljk verbond (ACV Gent, Poel 7, 09/26 42 90 of 09/265 42 87).

Global Seafarer juli 2017

Zika-zeevaart