Ziekte of ongeval

Regeling voor losse havenarbeiders:
Kan je niet komen werken wegens ziekte of ongeval van gemeen recht, bezorg je binnen de twee werkdagen vanaf het begin van de ongeschiktheid een doktersattest aan:
  1. de sociale dienst van CEPA (wit aangifteformulier met vermelding van juiste naam, voornaam, werkboeknummer en woonplaats en/of verblijfplaats);
  2. je ziekenfonds: doe dit door middel van het getuigschrift voor arbeidsongeschiktheid dat door de ziekenfondsen wordt afgeleverd en door uw arts dient ingevuld.
  3. verwittig ook je werkgever als je werd aangeworven of doorbesteld.

Bij verlenging of herval moet je opnieuw binnen twee werkdagen een volledig ingevuld wit aangifteformulier aan CEPA bezorgen
Let op! Als je de termijn van twee dagen niet respecteert, kan je het recht op ziektevergoeding verliezen. 
Hou je steeds beschikbaar voor een controlearts. Mag je de woning verlaten, controleer dan steeds je brievenbus!
Als je ziekenfonds laattijdig werd ingelicht, wordt je ziektevergoeding pas uitgekeerd vanaf de eerste werkdag na inzending of afgifte van uw bericht van ziekte. Deze aangifte van arbeidsongeschiktheid is belangrijk omdat je immers onmiddellijk vanaf de eerste dag van arbeidsongeschiktheid een uitkering ontvangt van je ziekenfonds. Boven op de ziektevergoeding zal je van het compensatiefonds van bestaanszekerheid nog een bijpassing ontvangen tijdens een periode van maximum 30 kalenderdagen + bijpassing cao vanaf 2de maand gedurende 11 maanden. Bijkomende informatie vind je terug in je werkboek.

Een arbeidsongeval. Wat nu?

De reglementering rond arbeidsongevallen vind je terug in je werkboek. Wij vestigen je aandacht op het volgende:
  • Verwittig bij arbeidsongeval ook je ziekenfonds, zodat je bij eventuele betwisting van het ongeval een vergoeding kan ontvangen van je ziekenfonds.
  • Naargelang de aard van het ongeval, kan het nuttig zijn één of meer getuigen op te geven.
  • Ook ongevallen op weg van en naar het werk worden beschouwd als arbeidsongeval.
  • Een ongeval op weg van of naar het aanwervingslokaal is geen arbeidsongeval, maar toch moet je aangifte doen van dit ongeval bij Mensura, Italiëlei 2, 2000 Antwerpen (03/220 06 10). Je verwittigt ook je ziekenfonds en de afdeling Haven van CEPA.
  • Het ACV zal je bijstaan in de administratieve mallemolen bij arbeidsongevallen. Indien noodzakelijk zal het ACV jouw zaak voor de arbeidsrechtbank verdedigen. Contacteer in dit geval de dienst Arbeidsrecht van je Gewestelijk Verbond:
                    - Antwerpen: Nationalestraat 111 (078/15 20 58)
                    - Mechelen: Onder den toren 5 (015/28 85 51)
                    - Turnhout: Korte Begijnenstraat 20 (014/40 30 31)
                    - Waas en Dender: H. Heymanplein 7 (03/760 13 17)

Beroepsziekte

Je kan via de vakbond beroepsziekte aanvragen bij de administratieve commissie. Je wordt dan doorgestuurd naar Medimar. Je neemt de nodige informatie van de huisdokter mee naar de arbeidsgeneesheer.
Het is uiteraard belangrijk dat je bij de jaarlijkse controle van Medimar je klachten hebt gemeld.

Hospitalisatieverzekering + Medi-link

CEPA sloot voor de havenarbeiders van het algemeen en logistiek contingent en de vaklui een collectieve verzekering 'Gezondheidszorgen' af met de verzekeringsmaatschappij Justitia nv, door bemiddeling van het verzekeringskantoor J. Van Breda & Co.
Deze verzekering dekt de medische noodzakelijke curatieve behandeling van een ziekte of een ongeval en de medisch noodzakelijke onderzoek- en behandelingskosten in geval van zwangerschap en bevalling.
Je kreeg van CEPA een Medi-Link kaart, die je moet tonen bij opname in het ziekenhuis. Meer info vind je op de website van Vanbreda Risk & Benefits.
Bij iedere hospitalisatie of ernstige ziekte moet je het formulier 'schadeaangifte / medisch getuigschrift' ingevuld op te sturen naar: Medi-Link Postbus 63, 2140 Antwerpen (Fax 03/272 47 81) medilink@vanbreda.be
  • Vermeld bij elke briefwisseling Cepa cv-polisnummer 0001 00331 en het toegekend dossiernummer.
  • Neem kopieën van de originele stukken die u opstuurt.
Meer uitleg kan je krijgen bij Vanbreda Verzekeringen: 03/217 69 46.

Medische hulppost

De hulpverlening aan de Haven van Antwerpen wordt waargenomen door de gemeenschappelijke dienst SIWHA.
SIWHA beschikt over een centrale hulppost op Kaai 142, waar ook het Centrum voor Medische Hulp en 6 mobiele hulpposten zijn. Deze staan strategisch opgesteld in het havengebied, zodat op de kortst mogelijke tijd interventies mogelijk zijn.
Noodnummer: 03/541 00 23
Administratie:  03/541 13 34

Global Seafarer juli 2017

Zika-zeevaart