Haven van Antwerpen

ACV-Transcom is prominent aanwezig op de haven van Antwerpen. Je vindt hier info over werkloosheid, ziekte, arbeidsongeval, sociale voordelen, pensioen enzovoort.

Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag

Iedere daad van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk, en/of het aanwervingsbureau kan niet door de beugel.
De havenarbeider(ster) die het slachtoffer is van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk, wendt zich tot één van de vertrouwenspersonen. Je kan je ook rechtstreeks richten tot de bevoegde preventieadviseur.
 
Vertrouwenspersoon: Ann Verhaeghe
 
Preventieadviseur: Caroline Lanckriet
 
Adres: Mediwet, Brouwersvliet 33, 2000 Antwerpen (03/205 69 70), psychosociaal@medimar.be

Opleiding

Het opleidingscentrum verzorgt de vakopleiding van werknemers met het oog op hun erkenning als havenarbeider, en organiseert omscholingscursussen voor gespecialiseerde categorieën van havenarbeiders.
Men kan in het opleidingscentrum terecht voor opleidingen zoals vorklift, mobiele kraan, tillen van lasten, aanslagmaterieel, gevaarlijke goederen..

Contact OCHA (OpleidingsCentrum voor HavenArbeiders): 
Haven 410, Zomerweg 3, 2030 Antwerpen
03/543 96 10

Pensioen

Er is een aanvullend sociaal sectorpensioenstelsel voor de havenarbeiders van het algemeen contingent, het logistiek contingent en voor de vaklui van de haven van Antwerpen.
 • Alle werknemers die minstens 1 jaar erkend zijn als havenarbeider of 1 jaar ingeschreven zijn als vakman aan de haven van Antwerpen kunnen van het aanvullend pensioen genieten.
 • De bijdragen voor het aanvullend pensioen worden uitsluitend door de werkgevers gefinancierd.
 • Het aanvullend pensioen kan ten vroegste toegekend worden als men op pensioen gaat.
 • Wanneer je met pensioen gaat, neem je één maand voorafgaandelijk contact op met ACV-Transcom-secretariaat haven om de berekening van de groepsverzekering aan te vragen.
Bijkomende inlichtingen over uw aanvullend pensioen zijn rechtstreeks te verkrijgen via: ACV-Transcom, Dienst Haven, Entrepotplaats 14, 2000 Anwerpen (02/549 11 19)

Preventie en bescherming op het werk

De havens beschikken over een Gemeenschappelijk Comité en dienst Preventie en Bescherming op het werk. Dit Comité reikt allerlei middelen aan tot bevordering van de veiligheid op het werk. Het draagt eveneens actief bij tot het welzijn van de werknemers bij de uitoefening van hun job.
Het Comité Preventie Bescherming en Welzijn is dan ook een heel belangrijk orgaan. De gemeenschappelijke dienst voor veiligheid en hygiëne aan de Haven van Antwerpen (Zomerweg 3 bus 1, 2030 Antwerpen is 24u/24 te bereiken:
empty
Werkgevers zijn ook verplicht aan te sluiten bij een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Voor de Haven van Antwerpen is dat: Mediwet, Brouwersvliet 33/7, 2000 Antwerpen (03/205 69 70).

Rechtsbijstand

Vanaf het ogenblik dat je zes maanden lid bent van het ACV, kan je gratis beroep doen op rechtsbijstand voor alle materies die behandeld worden voor de Arbeidsrechtbank. Dit gaat over betwistingen met werkgevers, verzekering tegen arbeidsongevallen, mutualiteit, RVA..
Concreet gaan wij gratis, in jouw naam, je dossier inleiden bij de arbeidsrechtbank en zowel de gerechtskosten als de kosten van de raadsheer voor onze rekening nemen.

Sociale voordelen

Als werknemer van het Paritair Comité Havenbedrijf heb je recht op een pak sociale voordelen. Een kort overzicht:
 • Klein verlet
 • Vergoeding voor betaalde feestdagen
 • Tussenkomst in de verplaatsingskosten
 • Herverdelingsdagen
 • Verlof voor dwingende familiale redenen
 • Beroepsloopbaanonderbreking - tijdskrediet
 • Anciënniteitsvakantie
 • Gratis rechtsbijstand
 • Eindejaarsconjunctuurpremie
 • Syndicale premie
 • Veiligheids- en beschermingsuitrusting
 • Hospitalisatieverzekering
 • Aanvullend pensioen

Havenarbeiders kunnen van de Administratieve Commissie één keer in hun loopbaan een toelating tot tijdelijke afwezigheid uit het Havenbedrijf bekomen om elders te werken. De erkenning als havenarbeider kan in drie specifieke situaties geschorst worden voor: palliatief verlof, bijstand of verzorging voor een zwaar ziek, gezins- of familielid tot de tweede graad of ouderschapsverlof bij geboorte of adoptie van een kind. De erkenning van havenarbeider kan door het specifiek stelsel van het tijdskrediet volledig geschorst worden of verminderd tot een halftijdse betrekking. De maximale duur over de gehele loopbaan is vastgesteld op 1 jaar. In voorkomende gevallen dient de havenarbeider zelf te verschijnen voor de Administratieve Commissie.
Neem tijdig contact op met onze administratieve medewerkers op het Secretariaat van de haven.

Contacteer ons voor meer informatie.

Werkloosheid

Werkloos? Dan betaalt het ACV jouw werkloosheidsuitkering uit.
Je dossier wordt opgevolgd door de Gewestelijke Administratieve Dienst (GAD) van het ACV. Zij zorgen ervoor dat je vergoedingen op een snelle en correcte wijze worden uitbetaald.
Voor meer informatie en al je vragen in verband met werkloosheidsdocumenten, uitbetaling werkloosheidsvergoedingen, invullen van het inlichtingenformulie van de mutualiteit bij ziekte en adreswijziging kan je steeds terecht bij:
Haven - Dienst Werkloosheid, Entrepotplaats 14, 2000 Antwerpen
Heidi Schoepen: 03/222 71 28 
Yasmina Bounouh: 03/222 71 26 
Sheila Lauwers: 03/222 71 26

Openingsuren: 
 • Maandag tot donderdag: 9-12u en 14-16u
 • Vrijdag gesloten

Ziekte of ongeval. Wat nu?

Regeling voor losse havenarbeiders:
Kan je niet komen werken wegens ziekte of ongeval van gemeen recht, bezorg je binnen de twee werkdagen vanaf het begin van de ongeschiktheid een doktersattest aan:
 1. de sociale dienst van CEPA (wit aangifteformulier met vermelding van juiste naam, voornaam, werkboeknummer en woonplaats en/of verblijfplaats);
 2. je ziekenfonds: doe dit door middel van het getuigschrift voor arbeidsongeschiktheid dat door de ziekenfondsen wordt afgeleverd en door uw arts dient ingevuld.
 3. verwittig ook je werkgever als je werd aangeworven of doorbesteld.

Bij verlenging of herval moet je opnieuw binnen twee werkdagen een volledig ingevuld wit aangifteformulier aan CEPA bezorgen
Let op! Als je de termijn van twee dagen niet respecteert, kan je het recht op ziektevergoeding verliezen. 
Hou je steeds beschikbaar voor een controlearts. Mag je de woning verlaten, controleer dan steeds je brievenbus!
Als je ziekenfonds laattijdig werd ingelicht, wordt je ziektevergoeding pas uitgekeerd vanaf de eerste werkdag na inzending of afgifte van uw bericht van ziekte. Deze aangifte van arbeidsongeschiktheid is belangrijk omdat je immers onmiddellijk vanaf de eerste dag van arbeidsongeschiktheid een uitkering ontvangt van je ziekenfonds. Boven op de ziektevergoeding zal je van het compensatiefonds van bestaanszekerheid nog een bijpassing ontvangen tijdens een periode van maximum 30 kalenderdagen + bijpassing cao vanaf 2de maand gedurende 11 maanden. Bijkomende informatie vind je terug in je werkboek.

Een arbeidsongeval. Wat nu?

De reglementering rond arbeidsongevallen vind je terug in je werkboek. Wij vestigen je aandacht op het volgende:
 • Verwittig bij arbeidsongeval ook je ziekenfonds, zodat je bij eventuele betwisting van het ongeval een vergoeding kan ontvangen van je ziekenfonds.
 • Naargelang de aard van het ongeval, kan het nuttig zijn één of meer getuigen op te geven.
 • Ook ongevallen op weg van en naar het werk worden beschouwd als arbeidsongeval.
 • Een ongeval op weg van of naar het aanwervingslokaal is geen arbeidsongeval, maar toch moet je aangifte doen van dit ongeval bij Mensura, Italiëlei 2, 2000 Antwerpen (03/220 06 10). Je verwittigt ook je ziekenfonds en de afdeling Haven van CEPA.
 • Het ACV zal je bijstaan in de administratieve mallemolen bij arbeidsongevallen. Indien noodzakelijk zal het ACV jouw zaak voor de arbeidsrechtbank verdedigen. Contacteer in dit geval de dienst Arbeidsrecht van je Gewestelijk Verbond:
                    - Antwerpen: Nationalestraat 111 (078/15 20 58)
                    - Mechelen: Onder den toren 5 (015/28 85 51)
                    - Turnhout: Korte Begijnenstraat 20 (014/40 30 31)
                    - Waas en Dender: H. Heymanplein 7 (03/760 13 17)

Beroepsziekte

Je kan via de vakbond beroepsziekte aanvragen bij de administratieve commissie. Je wordt dan doorgestuurd naar Medimar. Je neemt de nodige informatie van de huisdokter mee naar de arbeidsgeneesheer.
Het is uiteraard belangrijk dat je bij de jaarlijkse controle van Medimar je klachten hebt gemeld.

Hospitalisatieverzekering + Medi-link

CEPA sloot voor de havenarbeiders van het algemeen en logistiek contingent en de vaklui een collectieve verzekering 'Gezondheidszorgen' af met de verzekeringsmaatschappij Justitia nv, door bemiddeling van het verzekeringskantoor J. Van Breda & Co.
Deze verzekering dekt de medische noodzakelijke curatieve behandeling van een ziekte of een ongeval en de medisch noodzakelijke onderzoek- en behandelingskosten in geval van zwangerschap en bevalling.
Je kreeg van CEPA een Medi-Link kaart, die je moet tonen bij opname in het ziekenhuis. Meer info vind je op de website van Vanbreda Risk & Benefits.
Bij iedere hospitalisatie of ernstige ziekte moet je het formulier 'schadeaangifte / medisch getuigschrift' ingevuld op te sturen naar: Medi-Link Postbus 63, 2140 Antwerpen (Fax 03/272 47 81) medilink@vanbreda.be
 • Vermeld bij elke briefwisseling Cepa cv-polisnummer 0001 00331 en het toegekend dossiernummer.
 • Neem kopieën van de originele stukken die u opstuurt.
Meer uitleg kan je krijgen bij Vanbreda Verzekeringen: 03/217 69 46.

Medische hulppost

De hulpverlening aan de Haven van Antwerpen wordt waargenomen door de gemeenschappelijke dienst SIWHA.
SIWHA beschikt over een centrale hulppost op Kaai 142, waar ook het Centrum voor Medische Hulp en 6 mobiele hulpposten zijn. Deze staan strategisch opgesteld in het havengebied, zodat op de kortst mogelijke tijd interventies mogelijk zijn.
Noodnummer: 03/541 00 23
Administratie:  03/541 13 34

Global Seafarer juli 2017

Zika-zeevaart