Ziekte en hospitalisatie

Bestaanszekerheid ziekte

A. Ziekte:
Een zieke diamantbewerker kan, indien hij in de 12 maanden die de aanvraag voor bestaanszekerheid (BZ) bij ziekte voorafgaan minstens 20 dagen effectief gewerkt heeft als arbeider in de diamantnijverheid (feestdagen zijn gelijkgesteld), bestaanszekerheid ontvangen.
Periode: na uitputting van het gewaarborgd maandloon zolang de ziekte duurt.
Bedrag: voor de eerste 30 dagen 12,5 euro, voor de volgende 50 dagen 4 euro. Daarna is de BZ 3 euro per dag voor de ganse duur van de ziekte.
De bestaanszekerheid wordt per kwartaal door het Intern Compensatiefonds betaald. Er wordt 22,20 % bedrijfsvoorheffing ingehouden.
 
B. Langdurige ziekte:
Periode: na één jaar ziekte wordt men op invaliditeit gesteld, van dan af wordt de BZ Langdurig ziekte toegepast.
 
Bedrag: 3 euro per dag (vijfdagenstelsel) tot het einde van de ziekte. De bestaanszekerheid wordt per kwartaal door het Intern Compensatiefonds betaald. Er wordt 22,20 % bedrijfsvoorheffing ingehouden.

Arbeidsongevallen en beroepsziekten

De werknemer behoudt het recht op zijn normaal loon gedurende een periode van 7 dagen vanaf de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid.
Tijdens de periode van 23 kalenderdagen volgend op de eerste periode van 7 dagen zal de werkgever, bij wijze van voorschot, aan de werkman een bedrag betalen dat gelijk is aan het normale loon voor de beschouwde periode.
Het gewaarborgd loon dat de werkgever aan het slachtoffer van het arbeidsongeval moet betalen, wordt door de arbeidsongevallenverzekering aan de werkgever terugbetaald.

Gewone ziekte of ongeval

Gewone ziekte of ongeval


a. Toekenningsvoorwaarden
De werknemer heeft maar recht op het gewaarborgd loon als hij tenminste 1 maand anciënniteit heeft in de onderneming.
Het gewaarborgd loon is niet verschuldigd als de ongeschiktheid te wijten is aan:
 • een sportongeval tijdens een sportcompetitie of exhibitie waarvoor de inrichter toegangsgeld ontvangt en waarvoor de deelnemers in om het even welke vorm een vergoeding ontvangen.
 • een grove fout van de werknemer.
Wat de arbeiders betreft, schrijft de wet voor dat het gewaarborgd loon maar verschuldigd is voor de gewone activiteitsdagen waarvoor de werknemer zou zijn betaald als hij niet arbeidsongeschikt was geweest.
 
b. Gedekte dagen
 • 7 dagen (1ste periode): de werkgever betaalt je normaal loon
 • 8ste tot en met 14 de dag (2de periode): de werkgever betaalt je loon aan 85,88%
 • 15de tot 30ste dag (3de periode): de werkgever betaalt een opleg van 25,88% van het gedeelte van het loon dat de grens vastgesteld door de Z.I.V. niet overschrijdt; 85,88 % van het loon dat deze grens overschrijdt.
 • na 30 dagen: de werkgever betaalt niets meer het ziekenfonds betaalt 60% van het loon of 55% voor personen zonder gezinslast.
 
c. Hervallen
Het gewaarborgd loon is niet opnieuw verschuldigd als een nieuwe ongeschiktheid zich voordoet binnen de 14 dagen na het einde van een periode van ongeschiktheid waarvoor de werknemer het gewaarborgd loon of de vergoeding van de tweede week heeft ontvangen.
Tenzij de werknemer door middel van een medisch getuigschrift bewijst dat de nieuwe ongeschiktheid te wijten is aan een andere ziekte of aan een ander ongeval. Zo de werknemer echter zijn rechten op de 14 dagen gewaarborgd loon niet heeft uitgeput, heeft hij recht op betaling van het resterende gedeelte.

Arbeidsongeval of beroepsziekte 

De werknemer behoudt het recht op zijn normaal loon gedurende een periode van 7 dagen vanaf de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid. Tijdens de periode van 23 kalenderdagen volgend op de eerste periode van 7 dagen zal de werkgever, bij wijze van voorschot, aan de werkman een bedrag betalen dat gelijk is aan het normale loon voor debeschouwde periode. Het gewaarborgd loon dat de werkgever aan het slachtoffer van het arbeidsongeval moet betalen, wordt door de arbeidsongevallenverzekering aan de werkgever terugbetaald.

Hospitalisatieverzekering

Het Intern Compensatiefonds voor de diamantsector heeft in overleg met FinServe een overeenkomst gesloten met Fortis AG.
Komen in aanmerking voor een hospitalisatieverzekering in de diamantnijverheid:
 • de werknemers die onderworpen zijn aan de statuten van het Intern Compensatiefonds voor de diamantsector;

Vanaf 1 januari 2016 zullen er enkele wijzigingen doorgevoerd worden voor bruggepensioneerden en gepensioneerden. Voor diegenen die al zijn aangesloten verandert er niets. De nieuwe regeling is van toepassing voor diegenen die na 01/01/2016 willen aansluiten.
Werknemers onder het Stelsel van Werkloosheid met bedrijfsToeslag: wie heeft recht?
 • Werknemers onder SWT moeten een beroepsloopbaan van 25 jaar in de diamantnijverheid kunnen bewijzen en in de laatste 3 jaar waarin ze als werknemer werkten ten minste 2 jaar als arbeider in diamantnijverheid gewerkt hebben. Voorhéén was dit slechts 1 jaar. 
 • Werknemers onder SWT hebben vanaf de datum van verlies van dekking van de collectieve hospitalisatieverzekering voor de actieve werknemers 3 maanden de tijd om de aansluiting van zichzelf en zijn gezinsleden te vragen. Het Intern Compensatiefonds Diamant (ICD) stuurt na beëindiging van de actieve loopbaan een brief aan betrokkenen waarin hen wordt toegelicht hoe de hospitalisatieverzekering kan verder gezet worden als niet-actieven in de polis M323.

Gepensioneerde diamantbewerkers: wie heeft recht?
 • Gepensioneerden die een beroepsloopbaan van 35 jaar in de diamantnijverheid kunnen bewijzen of indien zij als dusdanig 25 jaar kunnen bewijzen waarvan, tijdens de laatste 3 jaar waarin ze als werknemer werkten, 2 jaar in de diamantnijverheid hebben gewerkt. 
 • Gepensioneerden hebben vanaf de datum van hun pensioen één jaar de tijd om de aansluiting van zichzelf en zijn gezinsleden te vragen.
Ook na deze wijzigingen zal onder de hospitalisatieverzekering voor de diamantarbeiders onder SWT en de gepensioneerde diamantarbeiders (polis M323) geen terugbetaling geschieden wanneer “om persoonlijke redenen” voor een éénpersoonskamer wordt gekozen, terwijl dit wel het geval is onder de hospitalisatieverzekering voor de actieve diamantarbeiders (polis M103) Het niet aanvragen van aansluiting binnen de vastgelegde termijnen wordt gelijkgesteld met de beslissing om niet aan te sluiten. De beslissing om niet aan te sluiten is onherroepelijk.
Voor meer info kan u terecht op het Secretariaat van ACV-Transcom Diamant, Tel 02/549.11.07 of e-mail gtielemans.transcom@acv-csc.be

Alle diamantarbeid(st)ers in dienst bij een diamantwerkgever, vallen onder de verzekering en zijn gedekt voor het lopende jaar en tot 31 maart van het daaropvolgend jaar.
Diegenen die later op het jaar in dienst komen dienen ten spoedigste het Intern Compensatiefonds voor de diamantsector, Hoveniersstraat 22, 2018 Antwerpen (03/213 50 30), op de hoogte te stellen met een getuigschrift afgeleverd door de werkgever bij wie hij/zij in dienst is getreden.