Ziekte en hospitalisatie

Bestaanszekerheid ziekte

A. Ziekte:

Een zieke diamantbewerker kan, indien hij in de 12 maanden die de aanvraag bestaanszekerheid (BZ) bij ziekte voorafgaan minstens 20 dagen effectief gewerkt heeft (feestdagen zijn gelijkgesteld), als arbeider in de diamantnijverheid bestaanszekerheid ontvangen. 
 • Eerste 45 dagen: 12,50 euro 
 • Volgende 45 dagen: 6,00 euro 
 • Daarna voor de ganse duur van de ziekte: 3,00 euro/dag 
Het aantal dagen dat aanleiding kan geven tot het uitkeren van de toelagen van 12,50 euro en/of 6,00 euro mag, voor werkloosheid en ziekte samen, nooit meer dan 90 dagen per kalenderjaar belopen in het stelsel van de vijfdagenweek.

B. Langdurige ziekte:

Periode, na één jaar ziekte wordt men op invaliditeit gesteld, van dan af wordt de BZ Langdurige ziekte toegepast. 
Tot het einde van de ziekte: 3,00 euro per dag (vijfdagenstelsel)

De bestaanszekerheid wordt per kwartaal door het Intern Compensatiefonds betaald. Er wordt 22,20% bedrijfsvoorheffing ingehouden.

Arbeidsongevallen en beroepsziekten

De werknemer behoudt het recht op zijn normaal loon gedurende een periode van 7 dagen vanaf de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid.
Tijdens de periode van 23 kalenderdagen volgend op de eerste periode van 7 dagen zal de werkgever, bij wijze van voorschot, aan de werkman een bedrag betalen dat gelijk is aan het normale loon voor de beschouwde periode.
Het gewaarborgd loon dat de werkgever aan het slachtoffer van het arbeidsongeval moet betalen, wordt door de arbeidsongevallenverzekering aan de werkgever terugbetaald.

Gewone ziekte of ongeval

Gewone ziekte of ongeval


a. Toekenningsvoorwaarden
De werknemer heeft maar recht op het gewaarborgd loon als hij tenminste 1 maand anciënniteit heeft in de onderneming.
Het gewaarborgd loon is niet verschuldigd als de ongeschiktheid te wijten is aan:
 • een sportongeval tijdens een sportcompetitie of exhibitie waarvoor de inrichter toegangsgeld ontvangt en waarvoor de deelnemers in om het even welke vorm een vergoeding ontvangen.
 • een grove fout van de werknemer.
Wat de arbeiders betreft, schrijft de wet voor dat het gewaarborgd loon maar verschuldigd is voor de gewone activiteitsdagen waarvoor de werknemer zou zijn betaald als hij niet arbeidsongeschikt was geweest.
 
b. Gedekte dagen
 • 7 dagen (1ste periode): de werkgever betaalt je normaal loon
 • 8ste tot en met 14 de dag (2de periode): de werkgever betaalt je loon aan 85,88%
 • 15de tot 30ste dag (3de periode): de werkgever betaalt een opleg van 25,88% van het gedeelte van het loon dat de grens vastgesteld door de Z.I.V. niet overschrijdt; 85,88 % van het loon dat deze grens overschrijdt.
 • na 30 dagen: de werkgever betaalt niets meer het ziekenfonds betaalt 60% van het loon of 55% voor personen zonder gezinslast.
 
c. Hervallen
Het gewaarborgd loon is niet opnieuw verschuldigd als een nieuwe ongeschiktheid zich voordoet binnen de 14 dagen na het einde van een periode van ongeschiktheid waarvoor de werknemer het gewaarborgd loon of de vergoeding van de tweede week heeft ontvangen.
Tenzij de werknemer door middel van een medisch getuigschrift bewijst dat de nieuwe ongeschiktheid te wijten is aan een andere ziekte of aan een ander ongeval. Zo de werknemer echter zijn rechten op de 14 dagen gewaarborgd loon niet heeft uitgeput, heeft hij recht op betaling van het resterende gedeelte.

Arbeidsongeval of beroepsziekte 

De werknemer behoudt het recht op zijn normaal loon gedurende een periode van 7 dagen vanaf de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid. Tijdens de periode van 23 kalenderdagen volgend op de eerste periode van 7 dagen zal de werkgever, bij wijze van voorschot, aan de werkman een bedrag betalen dat gelijk is aan het normale loon voor debeschouwde periode. Het gewaarborgd loon dat de werkgever aan het slachtoffer van het arbeidsongeval moet betalen, wordt door de arbeidsongevallenverzekering aan de werkgever terugbetaald.

Hospitalisatieverzekering

Het Intern Compensatiefonds voor de Diamantsector heeft in overleg met Belgibo een overeenkomst gesloten met AXA Komen in aanmerking voor een hospitalisatieverzekering in de diamantnijverheid: Werknemers die onderworpen zijn aan de statuten van het Intern Compensatiefonds voor de diamantsector. 
Alle diamantarbeid(st)ers in dienst bij een diamantwerkgever, vallen onder de verzekering en zijn gedekt voor het lopende jaar en tot 31 maart van het daaropvolgend jaar. Diegenen die later op het jaar in dienst komen dienen ten spoedigste het Intern Compensatiefonds voor de diamantsector, Hoveniersstraat 22, 2018 Antwerpen, 03.213 50 30, op de hoogte te stellen met een getuigschrift afgeleverd door de werkgever bij wie hij/zij in dienst is getreden. 

1-persoonskamer 

Werknemers onder het Stelsel van Werkloosheid met bedrijfstoeslag: wie heeft recht? 
 • Werknemers onder SWT moeten een beroepsloopbaan van 25 jaar in de diamantnijverheid kunnen bewijzen en in de laatste 3 jaar waarin ze als werknemer werkten ten minste 2 jaar als arbeider in diamantnijverheid gewerkt hebben. 
 • Werknemers onder SWT hebben vanaf de datum van verlies van dekking van de collectieve hospitalisatieverzekering voor de actieve werknemers 3 maanden de tijd om de aansluiting van zichzelf en zijn gezinsleden te vragen. 
Het Intern Compensatiefonds Diamant (ICD) stuurt na beëindiging van de actieve loopbaan een brief aan betrokkenen waarin hen wordt toegelicht hoe de hospitalisatieverzekering kan verder gezet worden als niet-actieven. 
Gepensioneerde diamantbewerkers: wie heeft recht? 
 • Gepensioneerden die een beroepsloopbaan van 35 jaar in de diamantnijverheid kunnen bewijzen of indien zij als dusdanig 25 jaar kunnen bewijzen waarvan, tijdens de laatste 3 jaar waarin ze als werknemer werkten, 2 jaar in de diamantnijverheid hebben gewerkt. 
 • Gepensioneerden hebben vanaf de datum van hun pensioen één jaar de tijd om de aansluiting van zichzelf en zijn gezinsleden te vragen. 


2-persoonskamer 

Aan gepensioneerde diamantbewerkers en diamantbewerkers met het SWT-statuut wordt de mogelijkheid geboden om te kiezen voor de optie van een 1-persoonskamer. De keuze kan alleen genomen worden op het moment dat iemand naar het niet-actieve statuut overgaat. Deze keuze is bovendien definitief. Het verschil van de premie in een tweepersoonskamer is ten last van de niet-actieve aangeslotene zelf. Het niet aanvragen van aansluiting binnen de vastgelegde termijnen wordt gelijkgesteld met de beslissing om niet aan te sluiten. De beslissing om niet aan te sluiten is onherroepelijk. 
Wie vragen heeft betreffende de hospitalisatieverzekering kan steeds voor meer info terecht op het Secretariaat van ACV-Transcom Diamant, Tel 02/549.11.07 of e-mail gtielemans.transcom@acv-csc.be of JLT Belgibo De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen Mevr. A. Theunis, tel 03/247.58.47 (maandag tot vrijdag van 9 uur tot 12 uur)

De premies: De dekking

Hospitalisatie:
Bij een hospitalisatie voorziet de verzekering de terugbetaling van de kosten van verblijf, medische erelonen, onderzoeken, behandelingen, geneesmiddelen, prothesen en orthopedische apparaten. Dit voor zover die prestaties in aanmerking komen voor een wettelijke tussenkomst, gemaakt zijn in een hospitaal en in rechtstreeks verband staan met de ziekenhuisopname.
Ambulante zorgen pre- en posthospitalisatie
In de periode van 2 maanden voor en 6 maanden na de hospitalisatie worden de ambulante kosten die in rechtstreeks verband staan met de opname vergoed. Het betreft hier: de honoraria, de voorgeschreven geneesmiddelen, prothesen en orthopedische apparaten voor zover deze in aanmerking komen voor een wettelijke tussenkomst. Vervoerskosten, aankoop en huur van medisch materiaal worden niet terugbetaald.
Zware ziekten
De curatieve zorgen die rechtstreeks in verband staan met de in het contract opgenomen ernstige ziekten worden vergoed. Het betreft hier: de honoraria, de voorgeschreven geneesmiddelen, prothesen en orthopedische apparaten voor zover deze in aanmerking komen voor een wettelijke tussenkomst. 
Vervoerskosten, aankoop en huur van medisch materiaal worden niet terugbetaald. Bijstand Bij een dringende hospitalisatie kan de verzekerde in het binnen- en buitenland beroep doen op de bijstand. Door naar de dienst Medi-Assistance te bellen kan de verzekerde onder andere beroep doen op bijstand. 
Bij opname in het binnenland kan de dienst eventueel naasten te verwittigen, het vervoer van een naaste of kinderen regelen of een babysit voor de eerste 24u organiseren. In het buitenland zorgt de service onder andere voor medische bijstand, verzending van noodzakelijke geneesmiddelen, bijstand in geval van overlijden of eventueel een repatriëring.

Wat te doen in geval van hospitalisatie? 

Contacteer één of twee weken voor de opname onze dienst MEDI-ASSISTANCE (of in geval van spoedopname de dag zelf). Dit kan telefonisch (078/15 57 50) of via onze online-tool Dail Healthcare. 
In de praktijk beschikt de verzekerde over een MEDI-ASSISTANCE kaart die de toegangssleutel is tot de verschillende diensten (via het polisnummer en het telefoonnummer vermeld op de kaart). 
 • MEDI-ASSISTANCE heeft tot doel de verzekerde zoveel mogelijk te ontlasten van stress voor zijn nakende hospitalisatie. De dienst kan 24/7 gecontacteerd worden voor informatie, bijstand en de activatie van de derdebetalersregeling. 
 • Het derde betalersysteem zorgt voor een rechtstreekse facturatie van het hospitaal aan de verzekeraar (van alle kosten van de hospitalisatie). 
Een Hospi-Pass en een te vervolledigen medisch certificaat zal vervolgens naar u en naar het hospitaal worden verzonden. Het hospitaal zal vervolgens de factuur rechtstreeks met AXA Assistance afrekenen. 
Opgelet: 
 • De pre- en postzorgen kunnen slechts betaald worden na ontvangst van de hospitalisatiefactuur. 
 • Indien kosten niet gedekt worden en/of een vrijstelling van toepassing is, zal deze na de betaling aan het ziekenhuis aan u teruggevorderd worden of via pre-post zorgen worden gecompenseerd. 


Praktisch: het opsturen van kosten(polisnummer gebruiken in elke communicatie):
 Per post:louizalaan 166/1, 1050 Brussel, 
Via E-mail : medischekosten@axa-assistance.com
via de online-tool: https://fe.axa-assistance.be/DailHealthCare/insured