Hospitalisatieverzekering

Hospitalisatieverzekering

Het Intern Compensatiefonds voor de Diamantsector heeft in overleg met Belgibo een overeenkomst gesloten met AXA Komen in aanmerking voor een hospitalisatieverzekering in de diamantnijverheid: Werknemers die onderworpen zijn aan de statuten van het Intern Compensatiefonds voor de diamantsector. 
Alle diamantarbeid(st)ers in dienst bij een diamantwerkgever, vallen onder de verzekering en zijn gedekt voor het lopende jaar en tot 31 maart van het daaropvolgend jaar. Diegenen die later op het jaar in dienst komen dienen ten spoedigste het Intern Compensatiefonds voor de diamantsector, Hoveniersstraat 22, 2018 Antwerpen, 03.213 50 30, op de hoogte te stellen met een getuigschrift afgeleverd door de werkgever bij wie hij/zij in dienst is getreden. 

1-persoonskamer 

Werknemers onder het Stelsel van Werkloosheid met bedrijfstoeslag: wie heeft recht? 
  • Werknemers onder SWT moeten een beroepsloopbaan van 25 jaar in de diamantnijverheid kunnen bewijzen en in de laatste 3 jaar waarin ze als werknemer werkten ten minste 2 jaar als arbeider in diamantnijverheid gewerkt hebben. 
  • Werknemers onder SWT hebben vanaf de datum van verlies van dekking van de collectieve hospitalisatieverzekering voor de actieve werknemers 3 maanden de tijd om de aansluiting van zichzelf en zijn gezinsleden te vragen. 
Het Intern Compensatiefonds Diamant (ICD) stuurt na beëindiging van de actieve loopbaan een brief aan betrokkenen waarin hen wordt toegelicht hoe de hospitalisatieverzekering kan verder gezet worden als niet-actieven. 
Gepensioneerde diamantbewerkers: wie heeft recht? 
  • Gepensioneerden die een beroepsloopbaan van 35 jaar in de diamantnijverheid kunnen bewijzen of indien zij als dusdanig 25 jaar kunnen bewijzen waarvan, tijdens de laatste 3 jaar waarin ze als werknemer werkten, 2 jaar in de diamantnijverheid hebben gewerkt. 
  • Gepensioneerden hebben vanaf de datum van hun pensioen één jaar de tijd om de aansluiting van zichzelf en zijn gezinsleden te vragen. 


2-persoonskamer 

Aan gepensioneerde diamantbewerkers en diamantbewerkers met het SWT-statuut wordt de mogelijkheid geboden om te kiezen voor de optie van een 1-persoonskamer. De keuze kan alleen genomen worden op het moment dat iemand naar het niet-actieve statuut overgaat. Deze keuze is bovendien definitief. Het verschil van de premie in een tweepersoonskamer is ten last van de niet-actieve aangeslotene zelf. Het niet aanvragen van aansluiting binnen de vastgelegde termijnen wordt gelijkgesteld met de beslissing om niet aan te sluiten. De beslissing om niet aan te sluiten is onherroepelijk. 
Wie vragen heeft betreffende de hospitalisatieverzekering kan steeds voor meer info terecht op het Secretariaat van ACV-Transcom Diamant, Tel 02/549.11.07 of e-mail gtielemans.transcom@acv-csc.be of JLT Belgibo De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen Mevr. A. Theunis, tel 03/247.58.47 (maandag tot vrijdag van 9 uur tot 12 uur)

De premies: De dekking

Hospitalisatie:
Bij een hospitalisatie voorziet de verzekering de terugbetaling van de kosten van verblijf, medische erelonen, onderzoeken, behandelingen, geneesmiddelen, prothesen en orthopedische apparaten. Dit voor zover die prestaties in aanmerking komen voor een wettelijke tussenkomst, gemaakt zijn in een hospitaal en in rechtstreeks verband staan met de ziekenhuisopname.
Ambulante zorgen pre- en posthospitalisatie
In de periode van 2 maanden voor en 6 maanden na de hospitalisatie worden de ambulante kosten die in rechtstreeks verband staan met de opname vergoed. Het betreft hier: de honoraria, de voorgeschreven geneesmiddelen, prothesen en orthopedische apparaten voor zover deze in aanmerking komen voor een wettelijke tussenkomst. Vervoerskosten, aankoop en huur van medisch materiaal worden niet terugbetaald.
Zware ziekten
De curatieve zorgen die rechtstreeks in verband staan met de in het contract opgenomen ernstige ziekten worden vergoed. Het betreft hier: de honoraria, de voorgeschreven geneesmiddelen, prothesen en orthopedische apparaten voor zover deze in aanmerking komen voor een wettelijke tussenkomst. 
Vervoerskosten, aankoop en huur van medisch materiaal worden niet terugbetaald. Bijstand Bij een dringende hospitalisatie kan de verzekerde in het binnen- en buitenland beroep doen op de bijstand. Door naar de dienst Medi-Assistance te bellen kan de verzekerde onder andere beroep doen op bijstand. 
Bij opname in het binnenland kan de dienst eventueel naasten te verwittigen, het vervoer van een naaste of kinderen regelen of een babysit voor de eerste 24u organiseren. In het buitenland zorgt de service onder andere voor medische bijstand, verzending van noodzakelijke geneesmiddelen, bijstand in geval van overlijden of eventueel een repatriëring.

Wat te doen in geval van hospitalisatie? 

Contacteer één of twee weken voor de opname onze dienst MEDI-ASSISTANCE (of in geval van spoedopname de dag zelf). Dit kan telefonisch (078/15 57 50) of via onze online-tool Dail Healthcare. 
In de praktijk beschikt de verzekerde over een MEDI-ASSISTANCE kaart die de toegangssleutel is tot de verschillende diensten (via het polisnummer en het telefoonnummer vermeld op de kaart). 
  • MEDI-ASSISTANCE heeft tot doel de verzekerde zoveel mogelijk te ontlasten van stress voor zijn nakende hospitalisatie. De dienst kan 24/7 gecontacteerd worden voor informatie, bijstand en de activatie van de derdebetalersregeling. 
  • Het derde betalersysteem zorgt voor een rechtstreekse facturatie van het hospitaal aan de verzekeraar (van alle kosten van de hospitalisatie). 
Een Hospi-Pass en een te vervolledigen medisch certificaat zal vervolgens naar u en naar het hospitaal worden verzonden. Het hospitaal zal vervolgens de factuur rechtstreeks met AXA Assistance afrekenen. 
Opgelet: 
  • De pre- en postzorgen kunnen slechts betaald worden na ontvangst van de hospitalisatiefactuur. 
  • Indien kosten niet gedekt worden en/of een vrijstelling van toepassing is, zal deze na de betaling aan het ziekenhuis aan u teruggevorderd worden of via pre-post zorgen worden gecompenseerd. 


Praktisch: het opsturen van kosten(polisnummer gebruiken in elke communicatie):
 Per post:louizalaan 166/1, 1050 Brussel, 
Via E-mail : medischekosten@axa-assistance.com
via de online-tool: https://fe.axa-assistance.be/DailHealthCare/insured

Opgenomen in het ziekenhuis?

Ingeval van hospitalisatie neem je contact op met MEDI-ASSISTANCE (078/15.57.50). 
Alle attesten moeten opgestuurd worden naar: 
AXA, 
Louizalaan 166/1, 
1050 Brussel 
  • via e-mail : medischekosten@axa-assistance.com 
  • via de de online-tool: https://fe.axa-assistance.be/DailHealthCare/insured

Sector verlaten? Gunstige voordelen!

Wie de sector verlaat, kan aan gunstige voorwaarden de polis verder zetten indien hij drie jaar aangesloten was langs de collectieve polis van de diamantnijverheid.

Vragen over hospitalisatieverzekering?

Wie vragen heeft betreffende de hospitalisatieverzekering kan steeds terecht voor informatie bij:
 
Groep Finserve Antwerpen
Luchthaven B 36, 2100 Antwerpen
Mevr. A. Theunis, tel 03/230 16 41 fax 03/230 87 03
(Maandag tot vrijdag van 09 uur tot 12.00 uur)