Gewaarborgd loon

Voor de eerste dagen van de arbeidsongeschiktheid heeft de werknemer recht op een gewaarborgd loon ten laste van de werkgever.
De toekenningsvoorwaarden van dat loon verschillen naargelang de ongeschiktheid het gevolg is van een ziekte of een ongeval van gemeen recht, dan wel van een arbeidsongeval of beroepsziekte en vooral naargelang het statuut van de werknemer.

Gewone ziekte of ongeval

a. Toekenningsvoorwaarden
De werknemer heeft maar recht op het gewaarborgd loon als hij tenminste 1 maand anciënniteit heeft in de onderneming.
Het gewaarborgd loon is niet verschuldigd als de ongeschiktheid te wijten is aan:
  • een sportongeval tijdens een sportcompetitie of exhibitie waarvoor de inrichter toegangsgeld ontvangt en waarvoor de deelnemers in om het even welke vorm een vergoeding ontvangen.
  • een grove fout van de werknemer.
Wat de arbeiders betreft, schrijft de wet voor dat het gewaarborgd loon maar verschuldigd is voor de gewone activiteitsdagen waarvoor de werknemer zou zijn betaald als hij niet arbeidsongeschikt was geweest.
 
b. Gedekte dagen
  • 7 dagen (1ste periode): de werkgever betaalt je normaal loon
  • 8ste tot en met 14 de dag (2de periode): de werkgever betaalt je loon aan 85,88%
  • 15de tot 30ste dag (3de periode): de werkgever betaalt een opleg van 25,88% van het gedeelte van het loon dat de grens vastgesteld door de Z.I.V. niet overschrijdt; 85,88 % van het loon dat deze grens overschrijdt.
  • na 30 dagen: de werkgever betaalt niets meer het ziekenfonds betaalt 60% van het loon of 55% voor personen zonder gezinslast.
 
c. Hervallen
Het gewaarborgd loon is niet opnieuw verschuldigd als een nieuwe ongeschiktheid zich voordoet binnen de 14 dagen na het einde van een periode van ongeschiktheid waarvoor de werknemer het gewaarborgd loon of de vergoeding van de tweede week heeft ontvangen.
Tenzij de werknemer door middel van een medisch getuigschrift bewijst dat de nieuwe ongeschiktheid te wijten is aan een andere ziekte of aan een ander ongeval. Zo de werknemer echter zijn rechten op de 14 dagen gewaarborgd loon niet heeft uitgeput, heeft hij recht op betaling van het resterende gedeelte.

Arbeidsongevallen en beroepsziekten

De werknemer behoudt het recht op zijn normaal loon gedurende een periode van 7 dagen vanaf de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid.
Tijdens de periode van 23 kalenderdagen volgend op de eerste periode van 7 dagen zal de werkgever, bij wijze van voorschot, aan de werkman een bedrag betalen dat gelijk is aan het normale loon voor de beschouwde periode.
Het gewaarborgd loon dat de werkgever aan het slachtoffer van het arbeidsongeval moet betalen, wordt door de arbeidsongevallenverzekering aan de werkgever terugbetaald.