Verlof

Jeugdvakantie: net van de schoolbanken en toch vakantie

Kan dat wel? Pas afgestudeerd en toch vier weken vakantie? Als je pas van school komt, denk je niet direct aan vakantiedagen en vakantiegeld. Want je recht op verlof hangt immers af van het aantal dagen dat je het voorgaande jaar werkte. Maar er is goed nieuws: je kan als arbeider of bediende een beroep doen op het stelsel van ‘jeugdvakantie’.

Wie heeft recht op jeugdvakantie? 

 • Je moet jonger zijn dan 25 jaar op 31 december van het vakantiedienstjaar.
 • Je hebt je studie beëindigd of gestopt in de loop van het vakantiedienstjaar.
 • Je hebt tijdens het vakantiedienstjaar minstens 1 maand gewerkt (als arbeider of bediende, niet als jobstudent) en tijdens deze tewerkstelling(en) minstens halftijds gewerkt (ofwel 83 uren).
 • Je bent in dienst bij een werkgever in de privésector. Of je bent contractueel bij een lokaal bestuur en de vakantieregeling privésector is van toepassing.


Op hoeveel dagen jeugdvakantie heb je recht? 

Voldoe je aan alle bovenstaande voorwaarden? Dan heb je recht op 4 weken vakantie. Hoe worden die 4 weken opgebouwd?
 • Je krijgt je vakantiedagen en vakantiegeld in verhouding tot het aantal gewerkte dagen in het vakantiedienstjaar, betaald door de werkgever (voor bedienden) of de vakantiekas (voor arbeiders);
 • Deze dagen worden aangevuld met een aantal bijkomende jeugdvakantiedagen (tot maximum 4 weken) en een jeugdvakantie-uitkering betaald door de RVA die 65% van het gewone loon bedraagt.
Een voorbeeldje: Sofie studeert af op 30 juni 2016. Ze begint op 1 augustus te werken. Het daaropvolgende jaar heeft Sofie op basis van haar prestaties recht op 10 gewone vakantiedagen (betaald verlof). Hier bovenop kan Sofie 10 dagen jeugdvakantie aanvragen zodat ze in het totaal 20 dagen vakantie heeft.


Hoe je jeugdvakantie aanvragen? 

Jeugdvakantie kan je aanvragen met een speciaal formulier: bewijs van jeugdvakantie/seniorvakantie, C103 jeugdvakantie. Dit formulier kan je verkrijgen bij een uitbetalingsinstelling voor werkloosheidsuitkeringen, bv. bij een ACV-dienstencentrum bij je in de buurt. Het eerste formulier dient als aanvraagformulier. Het tweede exemplaar en eventueel daarop volgende exemplaren dienen als berekeningsformulier.
Meer info: raadpleeg de ACV-brochureJeugdvakantie

Kom je niet in aanmerking voor jeugdvakantie? 

Misschien heb je dan recht op aanvullende vakantie. Een regeling voor werknemers uit de privésector die ten minste drie maanden (al dan niet aansluitend) bij één of meerdere werkgevers hebben gewerkt binnen 1 kalenderjaar


  Jongerenverlof

  Diamantarbeiders jonger dan 21 jaar kunnen onder bepaalde voorwaarden genieten van max. 5 extra vakantiedagen (5de vakantieweek).
  Het aantal extra dagen is afhankelijk van het aantal gewerkte dagen in het vakantiedienstjaar (zie tabel).
  Totaal aantal normale werkelijke arbeidsdagen en gelijkgestelde dagen

  Werknemers van 21 jaar en meer bij het verstrijken van het vakantiedienstjaar
  -
  aantal vakantiedagen (5 dagenweekstelsel)

  Werknemers minder dan 21 jaar bij het verstrijken van het vakantiedienstjaar 
  -
  aantal vakantiedagen (5 dagenweekstelsel)
  Van 231 dagen en meer2025
  Van 221 tot 230 dagen1924
  Van 212 tot 220 dagen1823
  Van 202 tot 211 dagen1721
  Van 192 tot 201 dagen1620
  Van 182 tot 191 dagen1519
  Van 163 tot 181 dagen1418
  Van 154 tot 162 dagen1316
  Van 144 tot 153 dagen1215
  Van 135 tot 143 dagen1114
  Van 125 tot 134 dagen1013
  Van 106 tot 124 dagen911
  Van 97 tot 105 dagen810
  Van 87 tot 96 dagen79
  Van 77 tot 86 dagen68
  Van 64 tot 76 dagen56
  Van 48 tot 63 dagen45
  Van 39 tot 47 dagen34
  Van 20 tot 38 dagen23
  Van 10 tot 19 dagen11
  Minder dan 10 dagen00
   

  Joodse feestdagen

  Poerim1 maart 2018
  Pesach31 maart t/m 6 april 2018
  Sjavoeot20 en 21 mei 2018
  Rosj Hasjana10 en 11 september 2018
  Jom Kippoer19 september 2018
  Soekot24 t/m 30 september 2018
  Sjemini Atseret1 oktober 2018
  Simchat Thora2 oktober 2018

  Klein verlet

  Elke werknemer heeft recht op een verlof met behoud van loon ter gelegenheid van familiale gebeurtenissen of bepaalde burgerlijke verplichtingen.
  Reden van afwezigheidDuur van afwezigheid
  Huwelijk van de werknemer.2 dagen door de werknemer te kiezen tijdens de week waarin de gebeurtenis plaatsgrijpt of tijdens de daarop volgende week.
  Huwelijk van een kind van de werknemer of zijn echtgenoot, van (schoon-)broer, (schoon-)zuster, van de (schoon-)vader, (schoon-) moeder, stiefvader, stiefmoeder, van een kleinkind van de werknemer.De dag van het huwelijk.
  Priesterwijding of intrede in het klooster van een kind van de werknemer of zijn echtgenoot, van een broer, zus, schoonbroer of schoonzus van de werknemer.De dag van de gebeurtenis.
  Geboorteverlof
  De werknemer heeft recht op 10 dagen buitengewoon verlof te nemen binnen de 4 maanden na de geboorte.
  3 dagen worden betaald door de werkgever en 7 dagen door het ziekenfonds.
  Adoptieverlof
  • 6 weken indien het kind minder dan 3 jaar is;
  • 4 weken indien het kind ouder dan 3 jaar is
  Deze dagen zijn op te nemen binnen de 2 maanden na inschrijving van het kind als deel uitmakend van het gezin.
  Tijdens het adoptieverlof krijgt de betrokkene ziekenfondsuitkeringen van 82% van het brutoloon.
  Overlijden van de echtgenoot of echtgenote, van een (schoon-)dochter, (schoon-)zoon van de (schoon-)vader, (schoon-) moeder, stiefvader of stiefmoeder van de werknemer.3 dagen door de werknemer te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis.
  Overlijden van een (schoon-) broer, (schoon-)zuster, grootvader, grootmoeder, kleinkind, schoonzoon of schoondochter, overgrootvader, overgrootmoeder of achterkleinkind die bij de werknemer inwoont.
  2 dagen door de werknemer te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis.
  Overlijden van een (schoon-) broer, (schoon-)zuster, grootvader, grootmoeder, kleinkind, schoonzoon of schoondochter, overgrootvader, overgrootmoeder of achterkleinkind die niet bij de werknemer inwoont.
  De dag van de begrafenis.
  Plechtige communie of feest van de 'Vrijzinnige Jeugd' van een kind van de werknemer of zijn echtgenoot of echtgenote.De dag van de gebeurtenis of activiteitsdag voorafgaand of volgend onmiddellijk op de gebeurtenis als deze met een zondag, een feestdag of een gewone inactiviteitdag samenvalt.
  Bijwonen van een bijeenkomst van familieraad, bijeengeroepen door de vrederechter.De nodige tijd met maximum van één dag.
  Deelneming aan een jury, oproeping als getuige voor de rechtbank of persoonlijke verschijning op aanmaning van de arbeidsrechtbank.De nodige tijd met maximum van vijf dagen.
  Uitoefening van een ambt van bijzitter in een hoofdstembureau of enig stembureau bij de parlement-, provincieraad- of gemeenteraadsverkiezingen.De nodige tijd.
  Uitoefening van een ambt van bijzitter in een hoofdstembureau of enig stembureau voor stemopneming bij de parlement-, provincieraad- of gemeenteraadsverkiezingenDe nodige tijd met maximum van vijf dagen.
  Uitoefening van het ambt van bijzitter in één van de hoofdbureaus bij de verkiezing van het Europees Parlement.De nodige tijd met maximum van vijf dagen.
   
  Met cao 74 gesloten in de Nationale Arbeidsraad wordt het recht op klein verlet uitgebreid tot werknemers die wettelijk samenwonen met een ander persoon. Zo krijgen deze personen het recht afwezig te zijn met behoud van het normale loon ter gelegenheid van familiegebeurtenissen die plaatsvinden in de familie van degene met wie ze samenwonen.

  Seniorenvakantie

  Werknemers van minimum 50 jaar die het werk hervatten en geen recht hebben op volledig vakantiegeld wegens een periode van volledige werkloosheid of invaliditeit hebben recht op seniorenvakantieuitkering.
  Deze uitkering bedraagt 65% van het brutoloon van de werknemer op het moment dat hij zijn eerste vakantiedag opneemt. Tijdens de seniorenvakantie mag de werknemer geen vergoeding of vervangingsinkomen ontvangen.
  Hoe aanvragen?
  De werknemer vraagt aan zijn werkgever 2 exemplaren van het formulier ‘C 103- Seniorenvakantie’. Eén exemplaar zal dienen als aanvraagformulier, het dubbel zal dienen als berekeningsformulier. De werknemer bezorgt beide documenten aan het ACV, dat na goedkeuring door de RVA, de seniorenvakantie- uitkering zal uitbetalen. De werkgever kan de seniorvakantie ook elektronisch aanvragen.

  Specifieke verloven

  De hieronder vermelde specifieke verloven worden niet door de werkgever vergoed, de werknemer heeft recht op een onderbrekingsuitkering van de RVA:
  • ouderschapsverlof;
  • verlof voor palliatieve zorgen;
  • verlof voor de verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid;
  • kort zorgverlof bij hospitalisatie kind.
  Deze specifieke verloven kunnen toegestaan worden onder bepaalde voorwaarden, meer informatie hierover op ons secretariaat of het ACV-secretariaat in je buurt.

  Verlof om dwingende reden

  De werknemer heeft het recht om van het werk afwezig te zijn om dringende redenen (maximaal 10 arbeidsdagen per kalenderjaar). Deze afwezigheid wordt niet vergoed.
  Onder dwingende redenen wordt verstaan “elke niet te voorziene, los van het werk staande gebeurtenis die de dringende en noodzakelijke tussenkomst van de werknemer vereist en dit voor zover de uitvoering van de arbeidsovereenkomst deze tussenkomst onmogelijk maakt”.
  Zijn onder meer onder die definitie te rangschikken: ziekte, ongeval of hospitalisatie overkomen aan:
  • een met de werknemer onder hetzelfde dak wonend persoon;
  • een aan- of bloedverwant in de eerste graad, niet met de werknemer onder hetzelfde dak wonend persoon, zoals een ouder, een schoonouder, een kind, een schoonkind van de werknemer.
  • ernstige materiële beschadiging van de bezittingen van de werknemer, zoals schade aan de woning door een brand of/en natuurramp.
  De cao stelt tevens gelijk met een dwingende reden, het bevel tot persoonlijke verschijning in een rechtszitting wanneer de werknemer partij is in een rechtszaak. Het gaat dus om situaties die (nog) niet voorzien werden in de wetgeving op het klein verlet.
  Tevens wordt de mogelijkheid voorzien om in onderling akkoord tussen werknemers en werkgever andere gebeurtenissen vast te stellen die als een dwingende reden kunnen beschouwd worden. Om dit recht uit te oefenen, moet de werknemer zijn werkgever zo mogelijk op voorhand verwittigen en op verzoek van de werkgever het bestaan van de ingeroepen redenen bewijzen.

  Vakantie-, feest- en rustdagen 2018


  Zomervakantie

  Vanaf maandag 30 juli t/m vrijdag 17 augustus (15 vakantiedagen)
  Mits aanvraag aan het Paritair Comité voor de diamantnijverheid vóór 31 december 2017, kan de week van 30 juli t/m 3 augustus 2018 verplaatst worden naar 20 augustus t/m vrijdag 24 augustus 


  Wintervakantie

  24, 26, 27, 28 en 31 december (5 vakantiedagen) 


  Feestdagen

  Maandag01/01/2018Nieuwjaar
  Maandag02/04/2018Paasmaandag
  Dinsdag01/05/2018Feest van de Arbeid
  Donderdag10/05/2018O.H. Hemelvaart
  Vrijdag11/05/2018Vervangdag voor 21/07/2018
  Maandag21/05/2018Pinkstermaandag
  Vrijdag29/06/2018HH Petrus & Paulus 
  Vrijdag29/06/2018vervangdag van 11/11/2017
  Zaterdag21/07/2018Nationale Feestdag - wordt vervangen door 11/05/2018
  Dinsdag15/08/2018wordt vervangen door 29/06 HH Petrus & Paulus
  donderdag01/11/2018Allerheiligen
  Vrijdag02/11/2018Vervangdag van 11/11/2018
  Dinsdag25/12/2018Kerstmis


  Rustdagen 2018

  1 snipperdag vrij te nemen in overleg met de werkgever van dinsdag 3 april t/m vrijdag 6 april 2018 (4 rustdagen) 
  • 1 rustdag : 3 april 2018 
  • 2 rustdagen : 3, 4 april 2018 
  • 3 rustdagen : 3, 4, 5 april 2018 
  • 4 rustdagen : 3, 4, 5 en 6 april 2018 
  • 5de rustdag vrij te nemen in overleg met werkgever of vastleggen op ondernemingsvlak
  De gemiddelde arbeidsduur in de diamantsector is 38 uur. Effectief wordt er echter 39 uur per week gewerkt. De arbeidsduurvermindering wordt toegepast in de vorm van bijkomende rustdagen. Het aantal dagen is afhankelijk van het aantal bezoldigde dagen tijdens het vorig kalenderjaar. Op basis van volgende berekening kan je bepalen op hoeveel rustdagen je recht hebt.
  Aantal bezoldigde dagenAantal rustdagen
  van 1 tot 471 rustdag
  van 48 tot 942 rustdagen
  van 95 tot 1423 rustdagen
  van 143 tot 1894 rustdagen
  meer dan 190
  5 rustdagen

  Bijkomende vakantiedagen voor diamantbewerkers vanaf 56 jaar

  Diamantarbeiders van 56 jaar en ouder kunnen onder bepaalde voorwaarden genieten van extra vakantiedagen (max. 4 dagen). Het aantal extradagen is afhankelijk van het aantal effectief gewerkte dagen in het vakantiedienstjaar. De diamantarbeider moet 56 jaar of ouder zijn op 31 december van het vakantiedienstjaar.
  • Van 100 tot en met 150 dagen: 2 bijkomende vakantiedagen;
  • Van 151 tot en met 200 dagen: 3 bijkomende vakantiedagen;
  • Meer dan 200 dagen: 4 bijkomende vakantiedagen.

  Hoe de bijkomende verlofdag aanvragen?
  • één formulier per kwartaal zal door de Rijksverlofkas voor de Diamantnijverheid overgemaakt worden aan de rechthebbenden.
  • de rechthebbenden moeten het formulier vervolledigen (bankrekeningnummer, aantal gevraagde vakantiedagen, data waarop de dagen worden genomen, huidige werkgever, datum en handtekening) en door de werkgever laten goedkeuren en ondertekenen.
  De extra dagen worden door de Rijksverlofkas voor de Diamantnijverheid uitbetaald.

  Vakantie-, feest- en rustdagen 2019


  Zomervakantie

  Van maandag 29 juli t/m vrijdag 16 augustus 2019. 
  Mits aanvraag aan het Paritair Comité voor de diamantnijverheid vóór 31 december 2018, kan de week van 29 juli t/m 2 augustus 2019 verplaatst worden naar 19 augustus t/m vrijdag 23 augustus 2019


  Wintervakantie

  24, 26, 27, 30 en 31 december 2019 (5 vakantiedagen)

  Feestdagen

  Dinsdag01/01/2019Nieuwjaar
  Maandag22/04/2019Paasmaandag
  Woenssdag01/05/2019Feest van de Arbeid
  Donderdag30/05/2019O.H. Hemelvaart
  Vrijdag31/05/2019Vervangdag voor 21/07/2019
  Maandag10/06/2019Pinkstermaandag
  Zaterdag29/06/2019HH Petrus & Paulus -vrij te kiezen
  Zondag 21/07/2019Nationale Feestdag
  Donderdag15/08/2019wordt vervangen door 29/06 HH Petrus & Paulus
  Vrijdag01/11/2019Allerheiligen
  Maandag    11/11/2019Wapenstilstand
  Woensdag 25/12/2019Kerstmis


  Rustdagen 2019

  1 snipperdag vrij te nemen in overleg met de werkgever van maandag 15 april t/m vrijdag 19 april 2019 (5 rustdagen) 
  • 1 rustdag : 19 april 2019 
  • 2 rustdagen : 18, 19 april 2019 
  • 3 rustdagen : 17, 18, 19 april 2019 
  • 4 rustdagen : 16, 17, 18 en 19 april 2019 
  • 5 rustdagen : 15, 16, 17, 18, 19 april 2019
  De gemiddelde arbeidsduur in de diamantsector is 38 uur. Effectief wordt er echter 39 uur per week gewerkt. De arbeidsduurvermindering wordt toegepast in de vorm van bijkomende rustdagen. Het aantal dagen is afhankelijk van het aantal bezoldigde dagen tijdens het vorig kalenderjaar. Op basis van volgende berekening kan je bepalen op hoeveel rustdagen je recht hebt.
  Aantal bezoldigde dagenAantal rustdagen
  van 1 tot 471 rustdag
  van 48 tot 942 rustdagen
  van 95 tot 1423 rustdagen
  van 143 tot 1894 rustdagen
  meer dan 190
  5 rustdagen

  Bijkomende vakantiedagen voor diamantbewerkers vanaf 56 jaar

  Diamantarbeiders van 56 jaar en ouder kunnen onder bepaalde voorwaarden genieten van extra vakantiedagen (max. 4 dagen). Het aantal extradagen is afhankelijk van het aantal effectief gewerkte dagen in het vakantiedienstjaar. De diamantarbeider moet 56 jaar of ouder zijn op 31 december van het vakantiedienstjaar.
  • Van 100 tot en met 150 dagen: 2 bijkomende vakantiedagen;
  • Van 151 tot en met 200 dagen: 3 bijkomende vakantiedagen;
  • Meer dan 200 dagen: 4 bijkomende vakantiedagen.

  Hoe de bijkomende verlofdag aanvragen?
  • één formulier per kwartaal zal door de Rijksverlofkas voor de Diamantnijverheid overgemaakt worden aan de rechthebbenden.
  • de rechthebbenden moeten het formulier vervolledigen (bankrekeningnummer, aantal gevraagde vakantiedagen, data waarop de dagen worden genomen, huidige werkgever, datum en handtekening) en door de werkgever laten goedkeuren en ondertekenen.
  De extra dagen worden door de Rijksverlofkas voor de Diamantnijverheid uitbetaald.