Klein verlet

Elke werknemer heeft recht op een verlof met behoud van loon ter gelegenheid van familiale gebeurtenissen of bepaalde burgerlijke verplichtingen.
Reden van afwezigheidDuur van afwezigheid
Huwelijk van de werknemer.2 dagen door de werknemer te kiezen tijdens de week waarin de gebeurtenis plaatsgrijpt of tijdens de daarop volgende week.
Huwelijk van een kind van de werknemer of zijn echtgenoot, van (schoon-)broer, (schoon-)zuster, van de (schoon-)vader, (schoon-) moeder, stiefvader, stiefmoeder, van een kleinkind van de werknemer.De dag van het huwelijk.
Priesterwijding of intrede in het klooster van een kind van de werknemer of zijn echtgenoot, van een broer, zus, schoonbroer of schoonzus van de werknemer.De dag van de gebeurtenis.
Geboorteverlof
De werknemer heeft recht op 10 dagen buitengewoon verlof te nemen binnen de 4 maanden na de geboorte.
3 dagen worden betaald door de werkgever en 7 dagen door het ziekenfonds.
Adoptieverlof
  • 6 weken indien het kind minder dan 3 jaar is;
  • 4 weken indien het kind ouder dan 3 jaar is
Deze dagen zijn op te nemen binnen de 2 maanden na inschrijving van het kind als deel uitmakend van het gezin.
Tijdens het adoptieverlof krijgt de betrokkene ziekenfondsuitkeringen van 82% van het brutoloon.
Overlijden van de echtgenoot of echtgenote, van een (schoon-)dochter, (schoon-)zoon van de (schoon-)vader, (schoon-) moeder, stiefvader of stiefmoeder van de werknemer.3 dagen door de werknemer te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis.
Overlijden van een (schoon-) broer, (schoon-)zuster, grootvader, grootmoeder, kleinkind, schoonzoon of schoondochter, overgrootvader, overgrootmoeder of achterkleinkind die bij de werknemer inwoont.
2 dagen door de werknemer te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis.
Overlijden van een (schoon-) broer, (schoon-)zuster, grootvader, grootmoeder, kleinkind, schoonzoon of schoondochter, overgrootvader, overgrootmoeder of achterkleinkind die niet bij de werknemer inwoont.
De dag van de begrafenis.
Plechtige communie of feest van de 'Vrijzinnige Jeugd' van een kind van de werknemer of zijn echtgenoot of echtgenote.De dag van de gebeurtenis of activiteitsdag voorafgaand of volgend onmiddellijk op de gebeurtenis als deze met een zondag, een feestdag of een gewone inactiviteitdag samenvalt.
Bijwonen van een bijeenkomst van familieraad, bijeengeroepen door de vrederechter.De nodige tijd met maximum van één dag.
Deelneming aan een jury, oproeping als getuige voor de rechtbank of persoonlijke verschijning op aanmaning van de arbeidsrechtbank.De nodige tijd met maximum van vijf dagen.
Uitoefening van een ambt van bijzitter in een hoofdstembureau of enig stembureau bij de parlement-, provincieraad- of gemeenteraadsverkiezingen.De nodige tijd.
Uitoefening van een ambt van bijzitter in een hoofdstembureau of enig stembureau voor stemopneming bij de parlement-, provincieraad- of gemeenteraadsverkiezingenDe nodige tijd met maximum van vijf dagen.
Uitoefening van het ambt van bijzitter in één van de hoofdbureaus bij de verkiezing van het Europees Parlement.De nodige tijd met maximum van vijf dagen.
 
Met cao 74 gesloten in de Nationale Arbeidsraad wordt het recht op klein verlet uitgebreid tot werknemers die wettelijk samenwonen met een ander persoon. Zo krijgen deze personen het recht afwezig te zijn met behoud van het normale loon ter gelegenheid van familiegebeurtenissen die plaatsvinden in de familie van degene met wie ze samenwonen.