SWT Brugpensioen

SWT staat voor 'Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag' en was voordien bekend als brugpensioen. 

Overgangsmaatregel - SWT op 60 jaar

Wettelijke regeling en sector cao lopen tot en met 31 december 2017.
Voorwaarden:
 • 60 jaar zijn;
 • ontslagen worden;
 • recht hebben op werkloosheidsuitkering;
 • 40 jaar beroepsverleden voor mannen;
 • 33 jaar beroepsverleden voor vrouwen. 
 • beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt. Onder bepaalde voorwaarden kan vrijstelling aangevraagd worden.

Vervangingsplicht!
De bepalingen inzake de aanvullende vergoeding, zoals bedoeld bij de collectieve arbeidsovereenkomst nr 17 van de nationale Arbeidsraad van 19 december 1974 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen zijn van toepassing. Ingeval een werknemer minder dan 1 jaar volledig werkloos is, moet hij, om recht te hebben op de aanvullende vergoeding, ten minste 1 maand terug bij de diamantwerkgever in dienst treden. 
Ingeval een werknemer meer dan 1 jaar volledig werkloos is, moet hij, om recht te hebben op de aanvullende vergoeding, ten minste 6 maanden terug bij de diamantwerkgever in dienst treden. Ingeval een werknemer tussen 6 maanden en 1 jaar ziek is, moet hij, om recht te hebben op de aanvullende vergoeding, ten minste 1 maand terug werken (ingeschreven zijn) bij een diamantwerkgever. 
Ingeval een werknemer meer dan 1 jaar ziek is,moet hij, om recht te hebben op de aanvullende vergoeding, ten minste 6 maanden terug werken of ingeschreven zijn bij een diamantwerkgever. Ingeval van loonsverhoging buiten CAO of buiten indexaanpassing moet dit loon gedurende ten minste 6 maanden uitgekeerd zijn om in aanmerking te worden genomen voor het berekenen van het netto-referteloon. 
De werknemers die ontslagen zijn in het kader van deze collectieve arbeidsovereenkomst behouden het recht op de aanvullende vergoeding ten laste van de laatste diamantwerkgever, wanneer ze het werk hervatten als loontrekkende bij een andere diamantwerkgever dan de diamantwerkgever die hen ontslagen heeft en die niet behoort tot dezelfde technische bedrijfseenheid als de diamantwerkgever die hen heeft ontslagen.
De werknemers die ontslagen zijn in het kader van deze collectieve arbeidsovereenkomst behouden het recht op de aanvullende vergoeding ten laste van de laatste diamantwerkgever, ingeval een zelfstandige activiteit in hoofdberoep wordt uitgeoefend, op voorwaarde dat die activiteit niet wordt uitgeoefend voor rekening van de diamantwerkgever die hen heeft ontslagen of voor rekening van een diamantwerkgever die behoort tot dezelfde technische bedrijfseenheid als de diamantwerkgever die hen heeft ontslagen. 
Voor de concrete toepassingsmodaliteiten van het behoud van het recht op een aanvullende vergoeding, zoals hierboven bepaald, gelden dezelfde modaliteiten als deze bepaald in de artikelen 4bis, 4ter en 4quater van de collectieve arbeidsovereenkomst nr 17 van de Nationale Arbeidsraad van 19 december 1974 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen.

SWT op 62 jaar

Wettelijk stelsel (cao 17)

Voorwaarden: 
 • 62 jaar zijn;
 • ontslagen worden;
 • recht hebben op werkloosheidsuitkering;
 • 40 jaar beroepsverleden voor mannen;
 • 33 jaar beroepsverleden voor vrouwen. Voor vrouwen wordt die leeftijd progressief opgetrokken tot 40 jaar in 2024
 
Geen vervangingsplicht!

Hoeveel bedraagt mijn uitkering?

De uitkering bestaat uit 2 delen: werkloosheidsvergoeding en een bijpassing te betalen door de werkgever, in de sector wordt deze bijpassing betaald door een Sectoraal Fonds.
 • De werkloosheidsvergoeding is gelijk aan 60 % van het laatste brutoloon. De maximum vergoeding is 3.862,51 euro (sociaal barema 01/06/2016).
 • De bijpassing is gelijk aan de helft van het verschil tussen het verdiende netto-referteloon en de werkloosheidsvergoeding.

Op het totaalbedrag van het SWT (werkloosheidsuitkering + aanvullende vergoeding) is de betaler van de aanvullende vergoeding (het Intern Compensatiefonds Diamant) in sommige gevallen een inhouding verschuldigd. Deze sociale inhouding van 6,5 % is bestemd voor de R.S.Z. De inhouding mag niet tot gevolg hebben dat het bedrag van SWT daalt beneden een bepaald minimum (verschillend voor SWT zonder of met gezinslast). De minimum is bepaald op :
 • met gezinslast: 1.672,48 euro
 • zonder gezinslast: 1.388,51 euro

Vanaf 1 januari 2002 is er bij CAO voorzien, een bijkomend bedrag van 1 € per vergoede dag vanaf 58 jaar. Dit wordt in één keer uitbetaald in de loop van de maand december. Bij oppensioenstelling wordt deze bijkomende vergoeding uitbetaald bij de laatste brugpensioenuitkering. Met dezelfde CAO is een jaarlijkse vakantietoelage bedongen van 74,37 € betaling in de maand december.