Vervoerskosten

  • Tegemoetkoming openbaar vervoer
De tegemoetkoming in de vervoerkosten van de werknemers die van het openbaar vervoer gebruik maken, geschiedt in overeenstemming met de geactualiseerde cijfers die vermeld zijn in de bijlage
aan het koninklijk besluit van 28 juli 1962 tot vaststelling van het bedrag en de wijze van betaling van de werkgeversbijdrage in het verlies geleden door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen ingevolge de uitgifte van abonnementen voor werklieden en bedienden.
  • Tegemoetkoming eigen vervoer
Wanneer de werknemer voor de eerste maal om de betaling verzoekt van de tegemoetkoming in de vervoerkosten, dan moet hij/zij uiterlijk op het einde van de eerste week van het lopende RSZ-trimester een aanvraag tot terugbetaling overmaken aan zijn/haar werkgever die een kopie van deze aanvraag voor ontvangst dateert en ondertekent.
Wanneer geen wijzigingen zijn opgetreden in de gegevens die nuttig zijn voor de betaling van de tegemoetkoming van de vervoerkosten, dan blijft de oorspronkelijke aanvraag geldig. De werknemer is evenwel gehouden aan de werkgever onmiddellijk de nodige wijzigingen mede te delen die een invloed kunnen hebben op het bedrag van de tegemoetkoming.
De betaling van de tegemoetkoming geschiedt uiterlijk bij de betaling van het loon.