Premies en vergoedingen

Premies en vergoedingen

Anciënniteitspremie

Om recht te hebben op een anciënniteitpremie moet je een minimaal aantal jaren in dienst zijn bij dezelfde werkgever. In de cao (die loopt tot en met 31 december 2017) is dit bepaald met de woorden ‘dezelfde technische bedrijfseenheid'. De werkgever moet de premie betalen in de maand die volgt op het bereiken van de voorziene anciënniteit.
Perioden en bedragen:
 • 10 jaar: 124 euro
 • 20 jaar: 248 euro
 • 30 jaar: 496 euro
 • 40 jaar: 744 euro

Van deze bedragen wordt 13,07% RSZ en bedrijfsvoorheffing afgehouden.

Cadeaucheque

In december 2018 wordt een cadeaucheque van 35,00 euro uitgekeerd via de Rijksverlofkas voor de diamantnijverheid. Deze cheque wordt toegekend aan alle werknemers die, in het jaar voorafgaand aan het jaar van uitbetaling van de cheque, effectief als arbeider hebben gewerkt in de diamantnijverheid. Dit bedrag kan verhoogd worden naar 40,00 euro per jaar indien de vrijstelling voor de RSZ-bijdrage verhoogd wordt naar 40,00 euro.

Maaltijdcheques

De Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het toekennen van maaltijdcheques aan de diamantarbeiders loopt tot en met 31 december 2019.
Maaltijdcheques worden als loon beschouwd, maar er dient geen belasting of RSZ betaald te worden indien aan volgende voorwaarden voldaan wordt:
 • De werkgeversbijdrage bedraagt 5,46 euro;
 • De werknemersbijdrage dient minimum 1,09 euro te zijn;
 • De toekenning dient vastgelegd te zijn in een bedrijfs- of sectorale cao.
Het aantal toegekende maaltijdcheques moet gelijk zijn aan het aantal dagen waarop de werknemer effectief arbeidsprestaties levert. (Voor een deeltijdse werknemer in de diamantsector wordt volgende berekeningsmethode gehanteerd: het aantal kwartaaluren gedeeld door 7,6).
De maaltijdcheques worden aan de werknemers afgeleverd in elektronische vorm. De geldigheidsduur is 1 jaar.

Tewerkstellingspremie

De voorwaarden om recht te hebben op de tewerkstellingspremie zijn als volgt samen te vatten:
 • gedurende het voorgaande jaar minder dan 30 dagen bestaanszekerheid gekregen hebben;
 • in dienst zijn op 31 december van het voorgaande jaar in een onderneming die behoort tot het paritair comité van de diamantnijverheid en -handel;
 • (brug)gepensioneerden of erfgenamen van overledenen komen eveneens in aanmerking.
De tegemoetkoming bedraagt 12,5 euro (bruto) per dag met een maximum van 375 euro (bruto) zijnde 30 dagen. Dagen waarvoor er bestaanszekerheid bij werkloosheid werd betaald worden in mindering gebracht van de 30 dagen.
Op deze premie wordt 13,07% RSZ ingehouden en 10% bedrijfsvoorheffing.

Vergoeding afgestudeerden

Jongeren die na voltijdse of deeltijdse leerplicht in dienst treden (als arbeider of leerling) bij een werkgever van de diamantnijverheid hebben recht op een bijzondere vakantievergoeding voor schoolverlaters.
Het bedrag van de vergoedingen bedraagt:
 • voor de zomervakantie: 223,10 euro
 • voor de wintervakantie: 74,37 euro
Deze vergoedingen worden uitbetaald door de Rijksverlofkas voor de Diamantnijverheid vóór de aanvang van de vakantieperiode.
Om deze premie aan te vragen krijgt de jongere van ACV–Transcom-Diamant een speciaal formulier waarop de nodige gegevens moeten vermeld worden.
 
NB.: Ook de afgestudeerden uit een diamantvakschool die niet onmiddellijk werk vinden, kunnen deze premie bekomen onder bepaalde voorwaarden.

Vervoerskosten

 • Tegemoetkoming openbaar vervoer

De tegemoetkoming in de vervoerkosten van de werknemers die van het openbaar vervoer gebruik maken, geschiedt in overeenstemming met de geactualiseerde cijfers die vermeld zijn in de bijlage
aan het koninklijk besluit van 28 juli 1962 tot vaststelling van het bedrag en de wijze van betaling van de werkgeversbijdrage in het verlies geleden door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen ingevolge de uitgifte van abonnementen voor werklieden en bedienden.
 • Tegemoetkoming eigen vervoer

Wanneer de werknemer voor de eerste maal om de betaling verzoekt van de tegemoetkoming in de vervoerkosten, dan moet hij/zij uiterlijk op het einde van de eerste week van het lopende RSZ-trimester een aanvraag tot terugbetaling overmaken aan zijn/haar werkgever die een kopie van deze aanvraag voor ontvangst dateert en ondertekent.
Wanneer geen wijzigingen zijn opgetreden in de gegevens die nuttig zijn voor de betaling van de tegemoetkoming van de vervoerkosten, dan blijft de oorspronkelijke aanvraag geldig. De werknemer is evenwel gehouden aan de werkgever onmiddellijk de nodige wijzigingen mede te delen die een invloed kunnen hebben op het bedrag van de tegemoetkoming.
De betaling van de tegemoetkoming geschiedt uiterlijk bij de betaling van het loon.