Ontslag

Einde arbeidsovereenkomst

Bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst moet er een opzegperiode gerespecteerd worden, zowel door de werkgever als de werknemer.
Enkel bij ontslag om dringende reden (wanneer één van de partijen een zware fout maakte, hoeft dit niet.

Opzegtermijn

In de diamantsector gelden vanaf 1 januari 2014 de opzegtermijnen van cao 75. 

Anciënniteit
Ontslag door werkgever
Ontslag door werknemer
<3 maanden 2 weken 1 week
3 maanden 4 weken 2 weken
6 maanden 5 weken 2 weken
5 jaar 6 weken 3 weken
10 jaar 8 weken 4 weken
15 jaar 12 weken 6 weken
20 jaar 16 weken 8 weken
De werknemer die tijdelijk werkloos is, kan zijn ontslag geven zonder opzeg maar verwittigt in elk geval de werkgever.


Hoe en wanneer moet de opzegging gebeuren?

Opzegtermijnen worden uitdrukt in weken, waardoor de opzegtermijn voor alle werknemers op maandag ingaat.
A. De opzegging gaat uit van de werknemer:
  • Door afgifte van een brief aan de werkgever. Deze moet een duplicaat tekenen “voor ontvangst”.
                - De opzeg gaat in de maandag na overhandiging van de opzegbrief aan de werkgever.
  • Per aangetekende brief die uitwerking heeft de derde werkdag na datum van verzending. Een werkdag is elke dag behalve zon- en feestdagen.
                - De opzeg gaat in de maandag na de betekening.
  • Bij deurwaardersexploot. De opzegging loopt door tijdens de schorsing van de overeenkomst, bijvoorbeeld in geval van vakantiedagen, tijdelijke werkloosheid, moederschapsverlof, ziekte of ongeval…
 
B. De opzegging gaat uit van de werkgever:
  • Per aangetekende brief, die uitwerking heeft de derde werkdag na datum van verzending.
                - De opzeg gaat in de maandag volgend op de week waarin de opzegtermijn betekend werd.
  • Bij deurwaardersexploot. De opzegging loopt niet door tijdens een schorsing (ziekte, tijdelijke werkloosheid).

Sollicitatieverlof

Tijdens de opzegtermijn mag de werknemer met behoud van loon van het werk wegblijven om een nieuwe dienstbetrekking te zoeken. Dit is beperkt tot twee halve of één hele arbeidsdag per week.
Als de opzegtermijn korter is dan 7 dagen bestaat er slechts recht op één halve dag.

Outplacement

Voortaan verwittigt elke werkgever die een werknemer van 45 jaar of ouder ontslaat – en die beschikbaar moet blijven voor de algemene arbeidsmarkt – het Intern Compensatiefonds Diamant (ICD).
Het ICD biedt de ontslagen werknemer een outplacementbegeleiding aan.
De werknemer is verplicht op het outplacementaanbod in te gaan.
De werknemer die een outplacementbegeleiding volgt, heeft, lastens het Intern Compensatiefonds voor de Diamantsector (ICD), recht op de terugbetaling van zijn verplaatsingskosten, door middel van het openbaar vervoer of door middel van eigen vervoer. Het ICD bepaalt de praktische uitvoeringsmodaliteiten van deze terugbetaling.
Meer informatie hieromtrent te bevragen bij uw ACV-secretariaat of bij ACV-Transcom/Diamant.