Ontslag

Opzegtermijnen

Bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst moet er een opzegtermijn gerespecteerd worden, zowel door de werkgever als de werknemer. Enkel bij ontslag om dringende reden (wanneer één van de partijen een zware fout maakte), hoeft dit niet. Sinds 1 januari 2014 is er voor zowel arbeiders als bedienden een nieuwe regeling in het kader van het eenheidsstatuut om je opzegtermijnen te bepalen. Tot 1 januari 2018 was de diamantsector één van de uitzonderingen met een verkorte opzeg. Vanaf 1 januari 2018 is de regeling in het kader van het eenheidsstatuut ook van toepassing in de diamantsector. 

Opzegtermijnen vanaf 01/01/2018 zijn de volgende:

Anciënniteit
Opzeg door werkgever
Opzeg door werknemer
02 weken1 week
3 maanden4 weken2 weken
6 maanden6 weken3 weken
9 maanden7 weken3 weken
12 maanden8 weken4 weken
15 maanden9 weken4 weken
18 maanden10 weken5 weken
21 maanden11 weken5 weken
2 jaar12 weken6 weken
3 jaar13 weken6 weken
4 jaar15 weken7 weken
5 jaar18 weken9 weken
6 jaar21 weken10 weken
7 jaar24 weken12 weken
8 jaar27 weken13 weken
9 jaar30 weken13 weken
10 jaar33 weken13 weken
11 jaar36 weken13 weken
12 jaar39 weken13 weken
13 jaar42 weken13 weken
14 jaar45 weken13 weken
15 jaar48 weken13 weken
16 jaar51 weken13 weken
17 jaar54 weken13 weken
18 jaar57 weken13 weken
19 jaar60 weken13 weken
20 jaar62 weken13 weken
....+1 week/jaar

Er is nog steeds onduidelijkheid m.b.t. de sectoren met verkorte opzegtermijn tot en met 31 december 2017. De berekening van je opzegtermijn gebeurt in 2 stappen. Voor bijkomende info kan je hiervoor terecht op het secretariaat Diamant, tel. 02/549 11 07 of e-mail gerda.tielemans@acv-csc.be


Goed om weten 

De nieuwe opzegtermijnen worden betaald deels door de werkgever die de werknemer ontslaat en deels door de RVA via de ontslagcompensatievergoeding. 

Hoe en wanneer moet de opzegging gebeuren?

Opzegtermijnen worden uitdrukt in weken, waardoor de opzegtermijn voor alle werknemers op maandag ingaat.
A. De opzegging gaat uit van de werknemer:
  • Door afgifte van een brief aan de werkgever. Deze moet een duplicaat tekenen “voor ontvangst”.
                - De opzeg gaat in de maandag na overhandiging van de opzegbrief aan de werkgever.
  • Per aangetekende brief die uitwerking heeft de derde werkdag na datum van verzending. Een werkdag is elke dag behalve zon- en feestdagen.
                - De opzeg gaat in de maandag na de betekening.
  • Bij deurwaardersexploot. De opzegging loopt door tijdens de schorsing van de overeenkomst, bijvoorbeeld in geval van vakantiedagen, tijdelijke werkloosheid, moederschapsverlof, ziekte of ongeval…
 
B. De opzegging gaat uit van de werkgever:
  • Per aangetekende brief, die uitwerking heeft de derde werkdag na datum van verzending.
                - De opzeg gaat in de maandag volgend op de week waarin de opzegtermijn betekend werd.
  • Bij deurwaardersexploot. De opzegging loopt niet door tijdens een schorsing (ziekte, tijdelijke werkloosheid).

Sollicitatieverlof

Tijdens de loop van de opzegtermijn mag de werknemer afwezig zijn, met behoud van loon, om een nieuwe job te zoeken. Het maakt niet uit of de werknemer zelf ontslag heeft genomen of ontslag gekregen heeft. De regels verschillen naargelang er een outplacement moet worden voorzien of niet. Voortaan kan elke werknemer tijdens de laatste 26 weken van de opzegtermijn aanspraak maken op 1 volledige of 2 halve dagen verlof. Tijdens het eerste deel wordt dit beperkt tot een halve dag. 
Indien de ontslagen werknemer een outplacement wordt aangeboden, heeft hij recht op 1 volledige dag of 2 halve dagen sollicitatieverlof en dit tijdens de volledige opzegtermijn. Dit sollicitatieverlof moet worden gebruikt om het outplacementprogramma te volgen.

Outplacement

Indien de ontslagen werknemer een outplacement wordt aangeboden, heeft hij recht op 1 volledige dag of 2 halve dagen sollicitatieverlof en dit tijdens de volledige opzegtermijn. Dit sollicitatieverlof moet worden gebruikt om het outplacementprogramma te volgen.
Voortaan verwittigt elke werkgever die een werknemer van 45 jaar of ouder ontslaat – en die beschikbaar moet blijven voor de algemene arbeidsmarkt – het Intern Compensatiefonds Diamant (ICD).
Het ICD biedt de ontslagen werknemer een outplacementbegeleiding aan.
De werknemer is verplicht op het outplacementaanbod in te gaan.
De werknemer die een outplacementbegeleiding volgt, heeft, lastens het Intern Compensatiefonds voor de Diamantsector (ICD), recht op de terugbetaling van zijn verplaatsingskosten, door middel van het openbaar vervoer of door middel van eigen vervoer. Het ICD bepaalt de praktische uitvoeringsmodaliteiten van deze terugbetaling.
Meer informatie hieromtrent te bevragen bij uw ACV-secretariaat of bij ACV-Transcom/Diamant.

Ontslagcompensatievergoeding (OCV)

Op 31/12/2013 werd alle werknemers (eenheidsstatuut arbeiders/bedienden) vastgeklikt welke opzegtermijn ze tot dan toe hadden verworven. Een rugzakje dat je dus meeneemt voor de periode die je gewerkt hebt vóór 01/01/2014. Dit betekent dat je als arbeider je minder voordelige regeling uit het verleden blijft meedragen. Om dit te compenseren werd een ontslagcompensatievergoeding (OCV) uitgewerkt die enkel aan arbeiders wordt uitbetaald en die zowel bij ontslag met opzegtermijn als bij ontslag met een opzegvergoeding moet uitbetaald worden. 

Berekening 

Er zal rekening gehouden worden met uw anciënniteit alsof die volledig verworven is onder de nieuwe regeling (zie opzegtermijnen vanaf 01/01/2014), zelfs al is die voor een stuk opgebouwd vóór 2014. De RVA zal de opzegtermijn vergoeding die u normaal van uw werkgever ontvangt, aanvullen tot het equivalent van de opzegtermijn of vergoeding waarop u recht zou hebben indien uw anciënniteit volledig was opgebouwd onder de voordelige regeling vanaf 2014. 
De aanvulling noemen we de ontslagcompensatievergoeding. 
  • De vergoeding is een netto vergoeding. Er moet geen RSZ-bijdrage of bedrijfsvoorheffing meer betaald worden 
  • Je hebt geen recht als je zelf je ontslag of een tegenopzeg geeft of als je wordt ontslagen om dringende reden. Je heb wel recht bij ontslag in het kader van het SWT en van het rustpensioen. 
Voor de berekening van uw opzegtermijn en de ontslagcompensatievergoeding kan u terecht op uw ACV-secretariaat.