Einde arbeidsovereenkomst

Opzegtermijnen

Sinds 1 januari 2014 is de proefperiode afgeschaft. Werkgevers zijn hier nooit voorstander van geweest. In het zomerakkoord van 2017 is daarom beslist dat de opzegtermijn in geval van ontslag door de werkgever, wijzigt tijdens het begin van het arbeidsovereenkomst. Door de invoering van een meer geleidelijke opbouw vanaf 1 mei 2018 van de opzegtermijnen tijdens de eerste zes maanden bekomt men een situatie die een beetje vergelijkbaar is met de proefperiode die vroeger voor bedienden van toepassing was. In de eerste drie maanden van een vast contract hoeven bedrijven voortaan een ontslagen werknemer maar een week opzeg uit te betalen in plaats van twee.

ALLES NOG EENS OP EEN RIJTJE 

Bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst moet er een opzegtermijn gerespecteerd worden, zowel door de werkgever als de werknemer. Enkel bij ontslag om dringende reden (wanneer één van de partijen een zware fout maakt), hoeft dit niet. Sinds 1 januari 2014 is er voor zowel arbeiders als bedienden een nieuwe regeling in het kader van het eenheidsstatuut om de opzegtermijnen te bepalen. Sinds 01/01/2014 gelden volgende opzegtermijnen, ongeacht welk statuut de werknemer heeft. Voor ontslagen na 01/05/2018 tellen voor de eerste 6 maanden de nieuwe opzegtermijnen. Voor een werknemer die zelf ontslag neemt, verandert er niets.
Anciënniteit
Opzeg door werkgever
Opzeg door werkgever vanaf 01/05/2018
Opzeg door werknemer
< 3 maand2 weken1 week1 week
< 4 maanden4 weken3 weken2 weken
< 5 maanden4 weken4 weken2 weken
< 6 maanden4 weken5 weken2 weken
< 9 maanden6 weken6 weken3 weken
< 12 maanden7 weken7 weken3 weken
< 15 maanden8 weken8 weken4 weken
< 18 maanden9 weken9 weken4 weken
< 21 maanden10 weken10 weken5 weken
< 24 maanden11 weken11 weken5 weken
< 3 jaar12 weken12 weken6 weken
< 4 jaar13 weken13 weken6 weken
< 5 jaar15 weken15 weken7 weken
< 6 jaar18 weken18 weken9 weken
< 7 jaar21 weken21 weken10 weken
< 8 jaar24 weken24 weken12 weken
< 9 jaar27 weken27 weken13 weken
< 10 jaar30 weken30 weken13 weken
< 11 jaar33 weken33 weken13 weken
< 12 jaar36 weken36 weken13 weken
<13 jaar39 weken39 weken13 weken
< 14 jaar42 weken42 weken13 weken
< 15 jaar45 weken45 weken13 weken
< 16 jaar48 weken48 weken13 weken
< 17 jaar51 weken51 weken13 weken
< 18 jaar54 weken54 weken13 weken
< 19 jaar57 weken57 weken13 weken
< 20 jaar60 weken60 weken13 weken
20 jaar62 weken62 weken13 weken
....+1 week/jaar+1 week/jaar


Beginnen werken vóór 01/01/2014 

Wat betreft de contracten in voege vóór 01/01/2014, heeft men beslist de berekening van je opzegtermijn in 2 stappen te doen. Het deel dat je bij je werkgever gepresteerd hebt tot 31/12/2013 is een verworven recht dat je als een rugzakje blijft behouden, het deel na deze datum wordt berekend volgens de regels vanaf 01/01/2014. 
  • In een EERSTE STAP wordt dus je opzeg berekend op basis van de anciënniteit die je verworven hebt op 31/12/2013. Dit betekent dat je het deel dat je bij je werkgever gepresteerd hebt vóór 01/01/2014 als een rugzakje blijft behouden. 
  • In een TWEEDE STAP gaat men een bijkomend gedeelte berekenen en dit op basis van de anciënniteit die je opgebouwd hebt vanaf 01/01/2014 tot de datum dat je uit dienst gaat (zie bovenstaande tabel)

Contracten gesloten voor 1 januari 2012
Anciënniteit
Opzeg door werkgever
Opzeg door werknemer
< 10 jaar7 dagen2 dagen
< 20 jaar14 dagen2 dagen
20 jaar of meer28 dagen2 dagen

Contracten gesloten tussen 1 januari 2012 en 31 december 2013
Anciënniteit
Opzeg door werkgever
Opzeg door werknemerr
< 10 jaar8 dagen2 dagen
< 20 jaar16 dagen2 dagen
20 jaar of meer32 dagen2 dagen

Voor bijkomende info kan je terecht op het secretariaat Diamant, tel. 02/549 11 07 of e-mail gerda.tielemans@acv-csc.be

Hoe en wanneer moet de opzegging gebeuren?

Opzegtermijnen worden uitdrukt in weken, waardoor de opzegtermijn voor alle werknemers op maandag ingaat.
A. De opzegging gaat uit van de werknemer:
  • Door afgifte van een brief aan de werkgever. Deze moet een duplicaat tekenen “voor ontvangst”.
                - De opzeg gaat in de maandag na overhandiging van de opzegbrief aan de werkgever.
  • Per aangetekende brief die uitwerking heeft de derde werkdag na datum van verzending. Een werkdag is elke dag behalve zon- en feestdagen.
                - De opzeg gaat in de maandag na de betekening.
  • Bij deurwaardersexploot. De opzegging loopt door tijdens de schorsing van de overeenkomst, bijvoorbeeld in geval van vakantiedagen, tijdelijke werkloosheid, moederschapsverlof, ziekte of ongeval…
 
B. De opzegging gaat uit van de werkgever:
  • Per aangetekende brief, die uitwerking heeft de derde werkdag na datum van verzending.
                - De opzeg gaat in de maandag volgend op de week waarin de opzegtermijn betekend werd.
  • Bij deurwaardersexploot. De opzegging loopt niet door tijdens een schorsing (ziekte, tijdelijke werkloosheid).

Sollicitatieverlof

Tijdens de loop van de opzegtermijn mag de werknemer afwezig zijn, met behoud van loon, om een nieuwe job te zoeken. Het maakt niet uit of de werknemer zelf ontslag heeft genomen of ontslag gekregen heeft. De regels verschillen naargelang er een outplacement moet worden voorzien of niet. Voortaan kan elke werknemer tijdens de laatste 26 weken van de opzegtermijn aanspraak maken op 1 volledige of 2 halve dagen verlof. Tijdens het eerste deel wordt dit beperkt tot een halve dag. 
Indien de ontslagen werknemer een outplacement wordt aangeboden, heeft hij recht op 1 volledige dag of 2 halve dagen sollicitatieverlof en dit tijdens de volledige opzegtermijn. Dit sollicitatieverlof moet worden gebruikt om het outplacementprogramma te volgen.

Outplacement

Indien de ontslagen werknemer een outplacement wordt aangeboden, heeft hij recht op 1 volledige dag of 2 halve dagen sollicitatieverlof en dit tijdens de volledige opzegtermijn. Dit sollicitatieverlof moet worden gebruikt om het outplacementprogramma te volgen.
Voortaan verwittigt elke werkgever die een werknemer van 45 jaar of ouder ontslaat – en die beschikbaar moet blijven voor de algemene arbeidsmarkt – het Intern Compensatiefonds Diamant (ICD).
Het ICD biedt de ontslagen werknemer een outplacementbegeleiding aan.
De werknemer is verplicht op het outplacementaanbod in te gaan.
De werknemer die een outplacementbegeleiding volgt, heeft, lastens het Intern Compensatiefonds voor de Diamantsector (ICD), recht op de terugbetaling van zijn verplaatsingskosten, door middel van het openbaar vervoer of door middel van eigen vervoer. Het ICD bepaalt de praktische uitvoeringsmodaliteiten van deze terugbetaling.
Meer informatie hieromtrent te bevragen bij uw ACV-secretariaat of bij ACV-Transcom/Diamant.