Pensioen

Pensioenpremie

Eénmalige pensioenpremie:
Voorwaarden:
  • Bewijs voorleggen van recht op rustpensioen (kopie van de beslissing van RVP (blz. 1) en bladzijden waarop alle lonen per jaar vermeld staan);
  • Bij vervroegd pensioen ook een kopie van het model 74 waarin afstand wordt gedaan van de sociale uitkeringen
  • laatste tewerkstelling dient in de diamantsector geweest te zijn als arbeider;
  • na de 50ste verjaardag nog effectief 60 dagen in de sector gewerkt hebben.
Bedrag: 2478,94 euro bruto. Na afhouding van 3,55 % voor het RIZIV en 16,66 % (KB. 25/10/02) voor de bedrijfsvoorheffing wordt dit: 1993,80 euro netto.
De premie wordt uitbetaald door het Intern Compensatiefonds, in de loop van de maand januari die volgt op het jaar dat men op rustpensioen gaat. De aanvraag kan gebeuren door de fotokopie van toekenning rustpensioen te bezorgen aan uw vakbond ACV – Transcom Belangengroep Diamant
 
Jaarlijkse premie:
Rechthebbenden op de pensioenpremie ontvangen jaarlijks 74,37 euro. De betaling gebeurt door de Rijksverlofkas Diamant in de periode november/december.

Sectoraal pensioenfonds

De bijdrage beloopt 3% bruto van de loonmassa en wordt gedragen door het Intern Compensatiefonds voor de Diamantsector.
Op 12 september 2008 werd de cao tot instelling van het Sectorieel Pensioenfonds ondertekend.
Met de verzekeringsmaatschappij AXA werd de verzekeringsovereenkomst gesloten.
Vanaf 1/1/2008 wordt voor elke actieve diamantarbeider/ster individueel een aanvullend pensioenfonds ingesteld.
Voor de diamantarbeiders van 56 jaar en ouder wordt 6% extra bruto in het sectoraal pensioenfonds gestort vanaf het kwartaal volgend op de 56ste verjaardag.