Diversiteit en arbeidsdeelname in de Diamantnijverheid

diamantbewerker2
Sectoren moeten initiatieven nemen om discriminatie tegen te gaan. In het sectorconvenant voor de diamantnijverheid wordt hiermee alvast rekening gehouden! 
Wat is de situatie? 
Discriminatie op de arbeidsmarkt blijft een realiteit in ons land, zeker voor wie een handicap heeft, ouder dan 45 jaar is of een migratieachtergrond heeft. Zo hoort de tewerkstellingsgraad van mensen met een migratieafkomst zelfs tot de laagste in heel de EU. Concreet: in België heeft in de leeftijdsgroep 20-64 jaar slechts 49,1 procent van de mensen die buiten de EU geboren werden een job, tegenover 70,2 procent van de personen die met een Europees paspoort geboren werden. 
Men moet bedenken dat het inderdaad schrijnend is geen kansen te krijgen vanwege een kenmerk waarover men zelf geen keuze kan maken. Dit is zeker het geval als het om een achtergrond, een naam of een voornaam gaat. 
In de diamantnijverheid kennen we een heel divers palet van mensen die actief zijn in de sector. Deze diversiteit toont op een positieve wijze aan dat multiculturaliteit geen beperking is maar een verrijking. In onze sector heeft iedereen zijn plaats en taak en is samenwerking rond diamant de bindende factor. 
Wat houdt discriminatie in? 
Discriminatie is het ongelijk of oneerlijk behandelen van een andere persoon op basis van persoonlijke kenmerken. Er zijn 19 discriminatiecriteria, opgedeeld per wet: 
  • Genderwet: geslacht 
  • Anti- racismewet: nationaliteit, nationale of etnische afstamming, zogenaamd ras, huidskleur en afkomst 
  • Anti-discriminatiewet: handicap, geloof of levensbeschouwing, seksuele geaardheid, leeftijd, vermogen, burgerlijke staat, politieke overtuiging, syndicale overtuiging, gezondheidstoestand, fysieke of genetische eigenschap, geboorte, sociale afkomst en taal 

Wat wordt er aan de sectoren concreet gevraagd? 
Sectoren kunnen op dit vlak ‘zelfregulerend’ werken, d.w.z. ze kunnen eigen initiatieven en specifieke acties ontwikkelen voor kansengroepen op een diverse instroom of doorstroom maar ze dienen wel resultaten voor te leggen. Dit gebeurt via sectorconvenanten. Een sectorconvenant is een akkoord tussen de Vlaamse Regering en een sector, waarbij er afspraken gemaakt worden tussen werkgevers en werknemers op vlak van arbeidsmarktbeleid. 
Sectoren werken rond non-discriminatie en voeren een actieve campagne met duidelijke doelstellingen. Zo zullen ze minstens een sectorale gedragscode non-discriminatie opstellen die algemeen bekend gemaakt moet worden. Verder kunnen ze ondernemingen ondersteunen, sensibiliseren, begeleiden en instrumenten ontwikkelen zodat bedrijven concreet werk kunnen maken van een gelijkekansenbeleid. 
Wat doet de diamantsector? 
In de diamantsector werkt een mozaïek van culturen samen rond één gezamenlijke passie : diamant. Ook de cijfers in het sectorconvenant tonen aan dat we een heel multiculturele sector zijn. Discriminatie op grond van “zogenaamd ras”, huidskleur, taal, nationaliteit, godsdienst, ….. komt zeer weinig voor in onze diamantindustrie en daar zijn we als diamantgemeenschap best trots op. 
Het sectorconvenant diamant 2018 – 2019 voorziet initiatieven : 
  • een non-discriminatieclausule zal in het arbeidsreglement opgenomen worden zodat dit beginsel duidelijk zichtbaar wordt bij de bedrijven. 
  • een sensibiliseringsactie waarbij op de website van het Fonds voor de Diamantnijverheid (http://fondsdiamant.be/) het thema van diversiteit als een kerntaak van het Fonds zal toegevoegd worden en er concrete informatie zal te vinden zijn. Er zal verwezen worden naar een opleidingsmodule uitgewerkt door UNIA, het Interfederaal Gelijkekansencentrum, met name www.ediv.be om een diversiteitsbeleid binnen het bedrijf uit te werken. 
  • De sociale partners vinden het belangrijk de bedrijven en de werknemers op regelmatige tijdstippen te attenderen op dit belangrijk onderwerp en zullen dit doen via hun vakbladen en websites.