Diversiteit en arbeidsdeelname in de Diamantnijverheid

diamantbewerker2
“De Diamantnijverheid is één van de 33 sectoren die een sectorconvenant hebben afgesloten. De sectorconvenants zijn protocols van samenwerking tussen de sectoren (de sectorale sociale partners, waaronder dus ook ACV-Transcom Diamant) enerzijds en de Vlaamse Regering anderzijds over zeer actuele thema’s. Diversiteit op de arbeidsmarkt is één van die thema’s (naast een goede aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt, een betere competentieontwikkeling,...). Yves Bollekens, sectorconsulent van de diamantnijverheid, legt uit wat de meerwaarde is van diversiteit en arbeidsdeelname in onze sector…” 
Diversiteit en arbeidsdeelname in de Diamantnijverheid In het sectorconvenant voor de diamantnijverheid hebben we o.m. als prioriteit opgenomen een sterk diversiteitsbeleid te voeren. 
Waarover gaat het? 
  • Ondernemingen en organisaties stimuleren en ondersteunen in hun personeelsbeleid. 
  • Werkzaamheidsgraad van kansengroepen, zoals allochtone werknemers, werknemers ouder dan 50 jaar, werknemers met een arbeidshandicap en kortgeschoolde werknemers, verhogen. 

Welke meerwaarde geeft dit ? 
  • Kansen om alle aanwezige talenten op de arbeidsmarkt aan te boren. 
  • Verhogen van de werkzaamheidsgraad. 
  • Mensen langer aan het werk houden in meer werkbare loopbanen. 
  • Positieve neveneffecten kunnen zijn : het vinden van een grotere afzetmarkt, meer groei in personeel, meer creativiteit en innovativiteit door een diverse aanpak enz…. 

Hoe wordt diversiteit geïmplementeerd in de diamantnijverheid? 
  • In 2013 hebben de sociale partners een collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten in het kader van werkbaar werk voor oudere werknemers. Het toekennen van extra vakantiedagen alsook extra voordelen m.b.t. hun aanvullend pensioen zijn een aanzet om die werkzaamheidsgraad te verhogen van deze doelgroep. 
  • Het regelmatig organiseren van opleidingen zoals de cursus “meesterslijper” laat de kortgeschoolde werknemers kennismaken met de laatste technologische ontwikkelingen m.b.t. apparatuur en technieken. Dit kan resulteren in het vergemakkelijken van hun werkomstandigheden en het verlagen van de werkdruk. 
  • Het aanbieden van stages aan leerlingen diamantbewerking waaronder verschillenden van buitenlandse origine zijn, geeft de mogelijkheid de noodzakelijke werkervaring op te doen op de werkvloer. 
  • De gratis basiscursus diamant bewerken, georganiseerd door de sector en de VDAB geeft cursisten uit de kansengroepen de mogelijkheid hun talenten te ontwikkelen en laat bedrijven toe hun opgedane kennis te evalueren. Dit kan leiden tot aanwerving en een vaste tewerkstelling in de diamantnijverheid. 

Wat nog meer om werknemers uit kansengroepen succes op tewerkstelling te bieden? 
Men kan beroep doen op de jobcoaching die VDAB aanbiedt aan werknemers zodat ze zich goed voelen in het bedrijf. De jobcoach begeleidt hen gratis gedurende de eerste 6 maanden van de tewerkstelling. Deze begeleiding richt zich op motivatie, werkattitude, omgangsvormen en communicatieve vaardigheden. Tevens ondersteunt de jobcoach de werkgever bij het onthaal en de opvang van de werknemer en bevordert hij mee het diversiteits-denken in het bedrijf. Ook is hij een neutraal aanspreekpunt en een vertrouwenspersoon en informeert hij de werkgever over het aanbod aan tewerkstellingsmaatregelen. 
De sector kiest resoluut voor diversiteit op de werkvloer omdat het belangrijk is voor werknemers en werkgevers in de diamantnijverheid !