Loonbarema's PC 304

Onder PC 304 vallen twee cao's met vastgelegde (minimum)loonbarema's: de cao podiumkunsten en de cao muziek.
De loonbarema's van de cao podiumkunsten gelden voor werkgevers (en hun werknemers) die worden gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap in het kader van het Kunstendecreet voor zover ze niet vallen onder de cao muziek. 
De loonbarema's van de cao muziek zijn van toepassing op werkgevers (en hun werknemers) die musici en/of zangers rechtstreeks of via een tussenpersoon in dienst nemen. Dit geldt voor werkgevers die ressorteren onder PC 304, maar ook voor ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit valt onder de werkingssfeer van een ander PC. Voor deze laatste gelden wel enkel de bepalingen die betrekking hebben op podiumartiesten.