ACV VRT nieuwjaarsbrief 2016

VRT blijft een sterke publieke omroep
Het ei is gelegd, de nieuwe beheersovereenkomst (BHO) 2016-2020 voor de VRT is goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de VRT en ondertekend door de Vlaamse regering en de VRT-directie. Is de toekomst van de VRT hierdoor verzekerd? Blijft alles bij het oude? Krijgt de VRT een facelift? Worden de vleugels van de VRT geknipt? Hoeveel ruimte biedt het aangepast financieel kader? In deze nieuwjaarsbrief zet ACV VRT de positieve en de minder gunstige punten op een rijtje.
VRT evolueert naar publieke omroeporganisatie
In de nieuwe BHO worden de basiswaarden van de openbare omroep behouden, hierbij steunend op het mediadecreet en Europese resoluties. Daarnaast zijn er ook een aantal verworvenheden die mede door de inzet van de VRT-vakbonden, vrienden van de VRT binnen de Raad van Bestuur en de politiek en sterke opiniemakers, een plaats hebben gekregen in de nieuwe beheersovereenkomst. ACV VRT zet er een aantal op een rijtje: 
 • De VRT heeft met zijn nieuwe BHO een langetermijnvisie. Het bestaan van de VRT als openbare omroep wordt niet meer in vraag gesteld, de maatschappelijke opdracht wordt bevestigd. 
 • De VRT behoudt in principe zijn autonomie als een NV van publiek recht. 
 • Het gegeven van financiële stabiliteit voor de looptijd van de BHO is in de tekst opgenomen, al is het dan onder voorbehoud. 
 • Het sociaal overleg binnen de VRT, tussen VRT-directie en VRT-vakbonden, wordt gerespecteerd. Dit betekent dat zowel over de BHO zelf, als over het transformatieplan, het formele sociaal overleg in het Basis Overleg Comité (BOC) ten volle zijn rol kan spelen. 
 • Personeelskosten en werkingsmiddelen worden, elk met hun mechanisme, geïndexeerd. 
 • De herstructureringskost ten gevolge van het transformatieplan kan/mag gespreid worden over 4 jaar. Natuurlijke uitstroom van VRT-medewerkers krijgt hierdoor een echte kans. 
 • Het ontwikkelen van een nieuwe participatieve bedrijfscultuur, investeren in leiderschaps- en talentontwikkeling worden belangrijke hoekstenen van een toekomstgericht HR-beleid.
VRT beheersovereenkomst niet ten gunste de VRT-medewerkers
Het goede nieuws heeft ook zijn keerzijde. Het minste wat men kan zeggen is dat de nieuwe beheersovereenkomst heel wat aandachtspunten heeft. Deze gaan over de financiering van de VRT en hebben ook gevolgen voor de VRT-medewerkers. ACV VRT somt er een aantal op: 
 • De door de Vlaamse regering gegeven financiële waarborgen zijn erg relatief. De VRT blijft opgescheept met een besparingstraject van in totaal € 29,5 mln. en zal nog meer moeten besparen wanneer er nieuwe algemene begrotingsmaatregelen voor de Vlaamse administraties komen. Echte financiële stabiliteit ziet er wel anders uit. 
 • Samenwerkingsinitiatieven met de mediasector en het versterken van het media-ecosysteem, what’s in a name, zullen tweejaarlijks geëvalueerd worden door een onafhankelijke deskundige. VRT wordt hierdoor op bijna permanente manier gemonitord door de Vlaamse regering. Het principe van de autonomie van de VRT krijgt hierdoor een flinke knauw. 
 • Een participatieve bedrijfscultuur is een belangrijk verworven principe. Maar ook een in de organisatie breed overlegd transformatieplan kan aan een groot aantal van de VRT-medewerkers flink pijn doen. 
 • Echt nieuw en gevaarlijk is de plafonnering van de personeelskosten op een percentage van 43,5% van de ontvangsten van de VRT. Wanneer de dotatie daalt, daalt in de hoofden van de VRT-directie bijna automatisch het aantal VRT-medewerkers. 
 • De VRT dient het media-ecosysteem te versterken. Dit zal in de loop van de komende BHO gebeuren door de besteding aan externe productie te verhogen van minimaal 15% naar 18,5% van de inkomsten. Ook dit mechanisme kan voor een verminderde tewerkstelling bij de VRT zorgen. De openbare omroep wordt zo gereduceerd tot een financieel doorgeefluik voor de private sector. 
 • De VRT zal in toenemende mate focussen op de kerntaken en binnen de kerntaken op de kern. Hiermee wil de VRT wendbaarder kunnen inspelen op (tijdelijke) veranderingen in het aanbod en de snelle wijzigingen in het medialandschap. Dit is weerom geen goed nieuws voor de eigen VRT-medewerkers. En wat heet wendbaar, wanneer de VRT gebonden is aan contracten met sterke externe spelers? Contracten blinken niet echt uit in wendbaarheid.
ACV VRT vraagt betere vooruitzichten voor de VRT-medewerkers
De VRT is uit de gevarenzone en heeft een toekomst. Voor de VRT-medewerkers is de toekomst minder rooskleurig. Daarom doet ACV VRT een aantal eerste voorstellen en aanbevelingen die betere vooruitzichten moeten bieden aan de VRT-medewerkers. 
 • ACV VRT vraagt om de maatregelen uit het sociaal akkoord van 2015 m.b.t. arbeidsduurvermindering een permanent karakter te geven. 
 • ACV VRT zal zich blijven verzetten tegen gedwongen afvloeiingen. De nadruk moet blijven liggen op vrijwillige, natuurlijke en, waar mogelijk, vervroegde uitstroom. 
 • ACV VRT vraagt blijvende aandacht voor de hierdoor alsmaar hogere werkdruk op VRT en de negatieve gevolgen hiervan voor de VRT-medewerkers. 
 • ACV VRT stelt voor om het teveel aan commerciële inkomsten, de zgn. excedenten, te gebruiken voor de bijkomende financiering van de herstructureringskost, nu € 14 mln. over 4 jaar, die de VRT ten gevolge van het transformatieplan als extra dotatie zal ontvangen. De VRT moet die excedenten nu aan het Mediafonds en op een wachtrekening storten. 
 • Naar aanleiding van de nieuwe BHO en de opstelling van een meer gedragen transformatieplan zullen er diverse projectgroepen worden opgestart. Hierbij zal men over de hefbomen van het transformatieplan kunnen discussiëren, alternatieven kunnen formuleren en uitwerken. De VRT-directie nodigt de VRT-medewerkers uit om hieraan te participeren. ACV VRT moedigt de militanten en leden aan om hier zeker aan deel te nemen. Hierbij gaan we ervan uit dat de VRT-directie en de Raad van Bestuur van de VRT de resultaten van deze projectgroepen op een ernstige manier zal overwegen. Alternatieven voor outsourcen en uitbesteden moeten zeker een toepassing krijgen. Daarvoor zal ACV VRT zich met zijn militanten voor de volle 100% inzetten.
ACV VRT wenst voor 2016 een VRT die een sterke publieke omroeporganisatie blijft met een toekomstgerichte plaats voor de huidige en toekomstige VRT-medewerkers.