Sociaal kunstenaarsstatuut

Het sociaal kunstenaarsstatuut van 24 december 2002 heeft niets te maken met de (afzonderlijk en los van elkaar te bewijzen) regels voor kunstenaars in de werkloosheid! 
Het sociaal statuut levert enkel een aantal mogelijkheden of tools om de artistieke praktijk te organiseren en biedt toegang tot de sociale zekerheid. Zo is de Kleine Vergoedingsregeling onderdeel van het sociaal statuut, evenals de sociale zekerheidskorting voor kunstenaars, enz. 
Meer info vind je in onderstaande pdf

Wijziging sociaal statuut

"We komen van ver", om het met een boutade te zeggen: Men kon vroeger makkelijker een statuut als ‘karakterdanseres’ bekomen dan een statuut als artiest. Dit veranderde met de aanpassing van het KB van 1969, nl. de inlassing van een artikel 1bis (24 december 2002) dat van kracht werd op 1 juli 2003: het zogenaamde ‘statuut van de kunstenaar’. 
Dit artikel werd door de Programmawet van 31 december 2013 gewijzigd en werd van kracht 1 januari 2014: “Deze wet vindt eveneens toepassing op de personen die, omdat ze niet door een arbeidsovereenkomst kunnen zijn verbonden daar een of meerdere essentiële elementen voor het bestaan de overeenkomst in de zin van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten ontbreken en die tegen betaling van een loon prestaties leveren of werken produceren van artistieke aard, in opdracht van een natuurlijke persoon of rechtspersoon. In dat geval wordt de opdrachtgever als werkgever beschouwd en moet hij de verplichtingen bedoeld in artikel 21 en volgende naleven.”

Kleine vergoedingsregeling

KVR is een forfaitair onkostenvergoedingssysteem: 
  • De kunstenaar mag maximum 100 euro per dag (index 2013: 120,90 euro, index 2014: 122,21 euro) ontvangen, vrijgesteld van belastingen en sociale bijdragen.
  • Opgelet, deze prestatie telt dan ook niet als arbeidsdag. Je bouwt dus geen rechten op, maar als werkloze moet je WEL je vakje zwart kleuren.
  • Per jaar mag je op die manier maximum 2000 euro (index 2013: 2418,07 euro, index 2014: 2.444,21 euro) ontvangen. 
  • Je mag maximum 30 dagen per jaar van deze regel gebruik maken.
  • Je mag maximum 7 opeenvolgende dagen op deze wijze werken bij dezelfde opdrachtgever.
  • Je dient telkens de Kunstenaarskaart in te vullen.

Sociaal Bureau Kunstenaars

Een SBK is een soort 'uitzendbureaus voor kunstenaars' (Erkenning van SBK's wordt geregeld door de gewesten). 
Om in Vlaanderen erkend te worden als SBK moeten de uitzendkantoren aan 2 extra erkenningscriteria voldoen:
  • Specifieke deskundigheid, waarmee men bedoelt dat men een beroepservaring in de artistieke sector moet hebben van minstens 5 jaar. Of men moet beschikken over een diploma van minstens basisopleiding hoger onderwijs en 3 jaar ervaring. Of men moet de nodige competenties hebben op het vlak van managment of personeelsaangelegenheden in de artistieke sector.
  • Naleven van de reglementering met betrekking tot tewerkstelling in de artistieke sector. 
Het voordeel is dat een SBK alle papierwerk regelt. U maakt een (schriftelijke) afspraak met de opdrachtgever over prijs, locatie, enz. Daarna kiest u een SBK naar keuze. Het SBK betaalt uw nettoloon na afhouding van bijdragen, RSZ en een kostenpercentage, bezorgt uw loonfiche, enz. Zo zorgen de SBK's voor een goede sociale bescherming van de kunstenaar en de administratieve eenvoud en rechtszekerheid voor de opdrachtgever. 
Er bestaan soms verschillen in de kosten en werkwijzen van SBK’s. Wij raden u dan ook aan u eerst te informeren en een proefberekening te vragen. 
Enkel een SBK/Interimkantoor respecteert barema’s, betaalt (indien voldoende arbeidsdagen) een eindejaarspremie en syndicale premie. 
Netto: Voor sommigen komt de schok als men het nettoloon ontvangt. Maar net als iemand die een vaste betrekking heeft, dienen er inderdaad heel wat zaken betaald te worden van uw bruto loon: RSZ, WN bijdrage, WG bijdrage,verzekering, enz.U krijgt hier in ruil ook een aantal dingen voor terug: Het SBK regelt de administratie voor u, u bouwt pensioenrechten op, bent in orde met arbeidsongevallenverzekering, hebt recht op vakantiegeld, desgevallend op een syndicale premie. 
Voorbeeldberekening hieronder: 
FACTUURBEDRAG EXCL BTW
250
- dimona-0,87
- sociale lasten-92,68
- vakantiegeld-15,94
- herverdeling soc. lasten-0,86
- bedrag SBK-19,93
+ vermindering artiesten+19,50
BRUTOLOON/DAG139,65
- rsz werknemer
- bedrijfsvoorheffing-13,33 
NETTOLOON106,63

 
nettoloon 250 -0,87 -92,68 -15,49 -0,86 -19,93 +19,50 139,65