Vervoers- en andere kosten

Vervoerskosten
Welke vervoerskosten krijg je als werknemer terugbetaald? En welke ander kosten verbonden aan je job moet je werkgever je terugbetalen?

Welke vervoerskosten kan je vergoed krijgen?

Spoorwegen 

Alle werknemers in de privé of in de openbare sector, inclusief dienstboden en jobstudenten, hebben recht op terugbetaling van een deel van hun treinticket of -abonnement. Het bedrag van de werkgeverstussenkomst wordt forfaitair vastgelegd en hangt af van het soort vervoersbewijs (weekabonnement, maandabonnement, driemaandelijks of jaarlijks abonnement) en van de afgelegde afstand. Het hangt af van de werkgever of het forfait alle kosten dekt, of het minimale gedeelte ervan. Daarnaast kan het ook zijn dat je werkgever een zogenaamde derdebetalersovereenkomst heeft met de NMBS. Dan moet je zelf niets betalen voor je treinabonnement. Ook voor je werkgever is dit voordelig: hij krijgt 20% korting op de prijs van de treinkaarten. 

Ander openbaar vervoer 

Werknemers in de privésector hebben recht op een tussenkomst van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer voor elke verplaatsing van minstens 5 km vanaf de halte van vertrek. Sommige sectoren hebben dankzij sectorale onderhandelingen voordelige regelingen. 
Wanneer de prijs in verhouding staat tot de afstand, is de tegemoetkoming gelijk aan de prijs van de trein voor een overeenkomstige afstand, met een maximum van 75% van de werkelijke kostprijs. Wanneer de prijs forfaitair is, is de tussenkomst 71,8% van de werkelijke prijs, met als maximum de tegemoetkoming voor spoorwegtrajecten van 7 km. 
Gebruik je de trein en ander openbaar vervoer (metro, tram, bus) met één gecombineerd vervoersbewijs? Dan is de tussenkomst gelijk aan deze voor een traject op het spoor over dezelfde afstand. 
Kom je naar het werk met verschillende middelen van openbaar vervoer en met telkens een verschillend vervoersbewijs, dan wordt voor elk vervoermiddel de tussenkomst berekend volgens de regels hierboven. 
De werkgever betaalt de bijdrage op de betaaldag voor de abonnementen. Je moet hiervoor telkens een bewijsstuk indienen (vb. kopie van vervoersbewijs of schriftelijke verklaring dat het traject langer is dan het vastgestelde minimum aantal km). 

Andere vervoermiddelen 

Hiervoor bestaat geen interprofessionele cao. Toch bestaan er heel wat sectorale en ondernemingscao’s die voorzien in de terugbetaling van alle vervoerkosten en dat zowel voor het openbaar als privévervoer. 
Steeds vaker wordt een vergoeding voor wie met de fiets komt in cao’s opgenomen. Ze betaalt er geen sociale zekerheidsbijdragen of belastingen op tot 0,23 euro per kilometer (bedrag voor 2018).

Voor welke andere kosten kan je een vergoeding krijgen?

Het is mogelijk dat je als werknemer bepaalde kosten maakt voor je job. Denk aan reiskosten, representatiekosten (speciale kledij), kosten voor overnachtingen, zakenlunches, … Het spreekt voor zich dat deze uitgaven, wanneer ze puur zakelijk zijn, ten laste zijn van de werkgever. 
Maar er bestaat geen nationale wetgeving over. 
Sommige sectorale cao’s voorzien in terugbetalingen op forfaitaire basis zoals: 
  • de ARAB-vergoeding uit de transportsector (een vast bedrag bedoeld om in snelwegrestaurants naar het toilet te gaan, sanitair te gebruiken, koffie te drinken, …) 
  • een forfait voor warme en koude dranken die bedrijven doorgaans tijdens de ‘koffiepauze’ of bij extreme temperatuur op de werkplek aanbieden 
  • een mobiliteitsvergoeding uit de bouwsector dekt de reistijd van het bedrijf tot aan de werf. 
Ook voor reiskosten zijn forfaitaire vergoedingen gebruikelijk. 
Deze vergoedingen maken geen deel uit van het loon. Als je kunt bewijzen dat ze de effectieve kosten dekken of als het om forfaitaire vergoedingen van een redelijk bedrag gaat, worden ze niet belast en betaal je er ook geen sociale bijdragen op.

Meer info voor leden

Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):
  • Het loon
  • Zin om de volledige ACV-Wegwijzer sociale wetgeving te consulteren? Surf naar onze 'Wegwijzer'. Daar vind je alle fiches netjes en gestructureerd bij elkaar gezet. Een extra ledenservice!