Eindelijk op pensioen

Pensioen
Na een drukke, hectische loopbaan eindelijk zicht op je pensioen. 
Prettig om te weten dat in België een pensioenstelsel bestaat waar je beroep op kunt doen.
In België is de pensioenleeftijd in principe 65 jaar. Maar... de regering heeft beslist om de wettelijke pensioenleeftijd op te trekken naar 66 jaar vanaf 2025 en naar 67 jaar vanaf 2030.

Pensioenstelsels

Pensioenstelsels (pensioenen uit de privésector, openbare sector en zelfstandigen) dekken twee 'sociale risico’s:
  • Ouderdom, dankzij het rustpensioen;
  • Weduwschap (met andere woorden: het inkomensverlies dat de echtgeno(o)te van een overleden werknemer lijdt) dankzij het overlevingspensioen.

Inkomensgarantie voor ouderen (IGO)

Naast de pensioenstelsels bestaat er ook nog een inkomensgarantie voor ouderen (IG0). Dit is een bijstandsuitkering die enkel het ouderdomsrisico dekt. Deze uitkering wordt toegekend na onderzoek van de bestaansmiddelen. 

Aanvullende pensioenen

Naast de wettelijke pensioenen winnen de extralegale pensioenen aan belang. Steeds meer bedrijven bieden werknemers een collectief aanvullend pensioenstelsel aan. Naast die collectieve stelsels kan je als werknemer ook individueel sparen om zo je spaarpotje voor de oude dag te spekken. Een voorbeeld vormt het pensioensparen met fiscaal voordelen.

Wie betaalt de pensioenen?

De pensioenen van loontrekkenden, alsook de inkomensgarantie voor ouderen (IGO), worden betaald door een overheidsinstantie, de FPD, (vroeger) RVP (Federale Pensioendienst). Die is gevestigd in de Zuidertoren in Brussel en heeft regionale kantoren in de voornaamste steden van ons land.

Moet ik een pensioenaanvraag indienen?

De Federale Pensioendienst (FDP) onderzoekt sowieso de pensioenrechten van wie in België woont en bekijkt of de wettelijke pensioenleeftijd of de leeftijd ingevolge een speciaal stelsel is bereikt. De FDP brengt je in die gevallen per brief op de hoogte en je hoeft dan enkel na te gaan of de berekening juist is.
Je moet wel zelf een aanvraag indienen voor een pensioen (rust- en overlevingspensioen) vóór of na de pensioenleeftijd als je in het buitenland woont.

Mag ik als gepensioneerde nog werken?

Ja, op voorwaarde dat je inkomsten bepaalde grenzen niet overschrijden. 
Dezelfde voorwaarden gelden voor de echtgeno(o)te van een gepensioneerde die geniet van een 'gezinspensioen'. Gepensioneerden (of hun echtgenoten) moeten dat werk aangeven bij het RSVZ (Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen) als het gaat om een zelfstandige activiteit en bij de FDP (Federale Pensioendienst) in de andere gevallen.
Wat de toegelaten arbeid van gepensioneerden betreft, stelt het regeerakkoord dat de grenzen voor toegelaten beroepsinkomsten in geval van cumulatie met een rustpensioen ontvangen na de wettelijke pensioenleeftijd of na een loopbaan van 45 jaar worden geschrapt. De ontvangen beroepsinkomsten in geval van cumulatie met een rustpensioen openen dus geen enkel aanvullend recht op het wettelijk pensioen. De huidige grenzen blijven behouden in geval van vervroegd pensioen. De sanctie voor het rust- en overlevingspensioen zal in verhouding met de overschrijding zijn.
  • De inkomensgrenzen voor toegelaten arbeid vind je in de rubriek sociale uitkeringen
    De grenzen verschillen naargelang het gaat om een zelfstandigenactiviteit of om een ander inkomen. Er is ook een verschil in begrenzing voor een rust- of overlevingspensioen.

Pensioenpremies voor uitzendkrachten

In bepaalde sectoren bestaat een aanvullend sectoraal pensioenstelsel, waarbij een klein percentage van het loon in een sectorfonds wordt gestort en zo het wettelijk pensioen van de vaste werknemer aanvult. Voor elke ‘vaste’ werknemer wordt dus een bepaald percentage bijgedragen aan het sectorfonds voor zijn aanvullend pensioen. Het bedrag van deze bijdrage wordt vastgelegd tijdens de sectoronderhandelingen en varieert naargelang de sector. 
Voor uitzendkrachten geldt deze bijdrageregeling echter niet. Wel heb je recht op een pensioenpremie die overeenstemt met de bijdrage die wordt betaald voor de ‘vaste’ werknemers en wordt omgezet in loon. Deze premie wordt elke maand met het loon uitbetaald en staat afzonderlijk vermeld op jouw loonbrief. 

Meer info voor de leden

Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):

Wegwijzer sociale wetgeving

 
Ben je ACV-lid? Zorg dan dat je bent ingelogd op deze site en grasduin in onze fiches van de jaarlijkse Wegwijzer Sociale Wetgeving.