Persberichten 2016

ACV laat van zich horen
ACV 2016-05-13 Beter inzetten op automatische toekenning vaderschapsverlof
MEI 13

Beter inzetten op automatische toekenning vaderschapsverlof

“Politici die het echt goed menen met jonge gezinnen zetten beter in op de automatische toekenning van vaderschapsverlof van tien dagen. In plaats van knabbelen aan de 15 weken moederschapsrust waarmee België al ver onder het Europees gemiddelde van 23 weken zit.
ACV 2016-05-13 Kankerverwekkende stoffen: too little, too late
MEI 13

Kankerverwekkende stoffen: too little, too late

De Europese Commissie stelt voor om voor 11 kankerverwekkende stoffen grenswaarden vast te leggen. Van 2 van de amper 5 stoffen waarvoor nu al bindende Europese normen zijn vastgesteld, wordt de grenswaarde verlaagd. Als de Europese ministerraad en het Europees Parlement met dit voorstel akkoord gaan, heeft Europa dus voor welgeteld 16 kankerverwekkende stoffen dwingende beschermingsnormen vastgesteld. Als het om gevaarlijke producten gaat die de gezondheid van werknemers bedreigen, is er geen sense of urgency. Dan is er 30 jaar nodig om zwakke normen vast te leggen voor een zeer beperkt aantal producten. 
ACV 2016-05-10 Stijging aantal langdurig zieken oorzaken aanpakken niet de zieken
MEI 10

Stijging aantal langdurig zieken: oorzaken aanpakken, niet de zieken

ACV voorzitter Marc Leemans: “In de middeleeuwen dacht men zieken te kunnen genezen met aderlatingen. Vandaag denkt men dat te kunnen met financiële sancties. Zieke werknemers worden al heel streng gecontroleerd. Snoeien in de ziekte-uitkering om het aantal langdurig zieken te beperken is volksbedrog”. 
ACV 2016-04-28 Regering organiseert sociale dumping in het kwadraat
APR 28

Regering organiseert sociale dumping in het kwadraat

De regering heeft beslist dat de vergoedingen die men verkrijgt voor diensten aangeboden door bedrijven zoals Uber of AirBnB tot een bepaald jaarlijks plafond worden vrijgesteld van gewone personenbelasting. En ze worden volledig vrijgesteld van sociale bijdragen. “Op het moment dat  de federale regering steunmaatregelen voor de getroffen Brusselse economie aankondigt, vernietigt ze met deze beslissing duizenden jobs in horeca en taxisector. Politiek cynisme kent blijkbaar geen grenzen”, aldus het ACV.
ACV 2016-04-19 Het delicate evenwicht van het eenheidsstatuut op de helling?
APR 19

Het delicate evenwicht van het eenheidsstatuut op de helling?

De werkgevers willen via de rechtse regering eenzijdig inbreken en hun slag thuis halen. Blijkbaar willen werkgevers twee jaar na het invoeren van het eenheidsstatuut van drie walletjes eten: én de financiële compensaties binnenrijven, én de verkorte opzegtermijnen in het eerste jaar na aanwerving én opnieuw de proeftijd.
ACV SV 2016 Sociale verkiezingen
APR 17

De waarheid heeft ook zijn rechten

Het ACV neemt met verbijstering akte van de politieke uitspraken van gisteren. “We leven met zijn allen boven onze stand”. “De overheid leeft boven haar stand”. ”De begrotingsopmaak voor 2017. Dan pas gaan we echt in de diepte moeten snijden”. Een slag in het gezicht van de burgers, werknemers en uitkeringsgerechtigden die al zeer veel hebben ingeleverd als gevolg van deze besparingsregering.  
ACV 2016-04-10 Regering Michel geeft werknemers een nieuwe slag in het gezicht
APR 10

Regering Michel geeft werknemers een nieuwe slag in het gezicht

Na de harde ingrepen in hun (einde)loopbaan en de aanslag op hun koopkracht krijgen werknemers opnieuw de volle laag. De regering Michel koos van meet af voor rechtse en liberale recepten en ze wijkt daar ook nu niet van af. Die liberale en rechtse recepten leggen alle lasten bij gewone mensen. De andere inkomensgroepen blijven ongezien wegkomen. Deze regering doet de mensen langer werken, in moeilijker werkomstandigheden, voor minder koopkracht en voor minder pensioen. En geeft hun inspanning cadeau aan de werkgevers.
ACV 2016-04-07 Langer en moeilijker werken voor minder koopkracht
APR 7

Langer en moeilijker werken voor minder koopkracht

De regering Michel blijft de werknemersgroep -als énige- zwaar aanpakken. Werkenden, zieken, invaliden, werklozen, gepensioneerden, … verliezen allemaal aan koopkracht.  “Werkbaar Werk” werd “Wendbaar Werk” en wordt “Onleefbaar Leven”. Terwijl de vermogenden nog maar eens ongemoeid worden gelaten.
2016-03-07 Ver terug in de tijd met de pensioenhervormingen van minister Bacquelaine
APR 5

Tijd voor grote fiscale opkuis

Gisteren zorgden de Panama papers voor wereldwijde opschudding. Gisteren bleek dat de Belgische regering de 942 miljoen euro onterecht belastingvoordeel voor multinationals via excess profit rulings niet wil terugvorderen. Gisteren hervatte de federale regering de begrotingscontrole die werknemers, de sociale zekerheid en openbare diensten opnieuw in het vizier neemt. Voor het ACV is de maat nu echt vol. Al dan niet gespeelde verontwaardiging over het onverantwoordelijk en inciviek fiscaal gedrag van vermogenden moet nu omgezet worden in daden.
2016-03-16 Hogere eindejaar- en syndicale premie voor uitzendkrachten
MRT 16

Hogere eindejaars- en syndicale premie voor uitzendkrachten

Mede dankzij inspanningen van het ACV is binnen de uitzendsector, na het akkoord over het afvoeren van de 48-urenregel, nu ook een akkoord afgesloten over een verhoging van de eindejaarspremie en de syndicale premie. Dankzij dit akkoord bedraagt de eindejaarspremie voortaan 8,33 % van het verdiende jaarloon, ofwel een volledige dertiende maand voor uitzendkrachten die een volledig jaar gewerkt hebben. Daarnaast komen uitzendkrachten die lange dagen maken sneller in aanmerking voor het recht op de eindejaarspremie.
2016-03-07 Ver terug in de tijd met de pensioenhervormingen van minister Bacquelaine
MRT 16

Omkadering stakingsrecht mag niet betekenen dat het recht op collectieve actie in vraag wordt gesteld

De sociale gesprekspartners zijn er niet in geslaagd een akkoord te sluiten dat het Herenakkoord uit 2002 vervolledigt en een nieuw kader voor de collectieve actie beoogt. Het Herenakkoord van 2002 blijft onverkort van toepassing. We zullen erop toezien dat dit akkoord wordt gerespecteerd, ook door de werkgevers. De vakbonden benadrukken dat aan de actievrijheid en actiemiddelen niet mag worden geraakt, want sterke vakbonden zijn meer dan ooit nodig, om de welvaart te verdelen en ongelijkheid tegen te gaan.
2016-03-07 Ver terug in de tijd met de pensioenhervormingen van minister Bacquelaine
MRT 7

Ver terug in de tijd met de pensioenhervormingen van minister Bacquelaine

Het gemeenschappelijk vakbondsfront en vrouwenorganisaties vrezen dat minister Bacquelaine in het kader van de begrotingscontrole een aantal belangrijke ingrepen in de pensioenen zal voorstellen. De minister liet de voorbije weken al in zijn kaarten kijken. De beproefde salamitactiek. Wie de puzzelstukken samenlegt en analyseert, kan niet anders dan besluiten dat zijn plannen de toekomstige gepensioneerden zwaar zullen treffen. En vrouwen extra hard.
2016-03-04 Moeten grensarbeidersgezinnen opnieuw naar rechtbank?
MRT 4

Moeten grensarbeidersgezinnen opnieuw naar rechtbank?

 Veel gehuwden of wettelijk samenwonenden  waarvan een partner in het buitenland werkt en met kinderen ten laste, worden al jarenlang fiscaal gediscrimineerd. De fiscus wijst het belastingvoordeel voor hun kinderen automatisch toe aan de partner met het hoogste belastbaar inkomen. Als dat inkomen in het buitenland belast is, gaat het fiscaal voordeel de facto verloren. Een gezin met meerdere kinderen loopt door deze discriminatie jaarlijks makkelijk duizend euro mis. Het ACV  roept op om de wet te wijzigen. 
ACV. Cover Gezocht rechten van werkzoekenden-150x150
MRT 1

Tien basisrechten voor werkzoekenden

Heel veel mensen zijn vandaag op zoek naar (ander) werk. Daarbij komen ze niet alleen met de potentiële werkgevers in contact, maar ook met  de VDAB, de RVA, uitzend- en outplacementkantoren, wervings- en selectiebureaus, gespecialiseerde begeleidingsdiensten... Het is belangrijk dat werkzoekenden tijdens die contacten kunnen terugvallen op duidelijke rechten. Het ACV stelt daarom vandaag tijdens het event  ‘Gezocht: rechten voor werkzoekenden’ een handvest van de werkzoekende voor. Met tien concrete basisrechten voor werkzoekenden. Het ACV start nu een campagne om deze rechten om te zetten in wetgeving. 
ACV 2016-02-28 Pensioen geen enkele sociale correctie
FEB 28

Pensioenen: geen enkele sociale correctie

Minister Bacquelaine pakte uit met zijn lang aangekondigde sociale correctie voor pensioenen ter compensatie voor indexsprong en hogere BTW en accijnzen. Hij kwam uiteindelijk met een schamele 0,7% op de proppen. Bovendien enkel voor werknemers en zelfstandigen met een minimumpensioen én met 45 jaar loopbaan. Een gepensioneerde alleenstaande met een minimumpensioen (1.145,80 euro) krijgt zo een ‘correctie’ van 8 euro/maand. Of een kwartje per dag. Terwijl deze gepensioneerde uitsluitend door de indexsprong al ruim 23 euro/maand inlevert. Met bovenop nog eens een niet-indexering van de belastingschalen gedurende vier jaar. En bovenop  andere hogere facturen, gaande van hogere accijnzen tot hogere BTW op onder andere elektriciteit. En met in Vlaanderen zelfs de totaal onrechtvaardige en loodzware Turteltaks.  
ACV 2016-02-25 Tijdkrediet versterken niet afbouwen
FEB 25

Tijdkrediet moet versterkt worden, niet verder afgebouwd

Cijfers van de RVA die recent in de media verschenen, bewijzen dat tijdkrediet bijzonder populair is. Dat is geen verrassing voor het ACV. De combinatie van werk en privé is moeilijk voor veel werknemers. Tijdkrediet voor de zorg voor een kind of voor een ziek familielid biedt hierop een antwoord. Landingsbanen zijn voor veel oudere werknemers de enige mogelijkheid om het op het einde van hun alsmaar verlengde loopbaan vol te houden. Voor mensen die even naar adem moeten happen in de ratrace die veel loopbanen zijn geworden is ongemotiveerd tijdkrediet soms een oplossing.
ACV 2016-02-23 Vanaf oktober altijd contract voor aanvang uitzendopdracht
FEB 23

Vanaf oktober altijd contract voor aanvang uitzendopdracht

De Nationale Arbeidsraad geeft een unaniem advies om de wet op de uitzendarbeid aan te passen. Met dit advies behoort de 48-urenregel, die toelaat dat contracten na het aanvangen van de prestaties werden getekend, tot het verleden. Uitzendkrachten kunnen binnenkort ook elektronisch contracten tekenen. 
ACV 2016-02-22 Vakbonden naar Grondwettelijk Hof tegen optrekking pensioenleeftijd
FEB 22

Vakbonden naar Grondwettelijk Hof tegen optrekking pensioenleeftijd

De vakbonden willen dat het Grondwettelijk Hof de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd vernietigd. Volgens ACV, ABVV en ACLVB  zijn deze wettelijke ingrepen strijdig met diverse grondwettelijke rechten. De vakbonden eisen een serieuze en globale aanpak van de pensioendiscussie, waarbij rekening gehouden wordt met de realiteit en met een goede sociale bescherming als uitgangspunt. De bonden willen een pensioenleeftijd die haalbaar is, waardige pensioenen voor iedereen en een bijkomende financiering van de sociale zekerheid. 
ACV 2016-02-19 Jaarverslag Nationale Bank
FEB 19

Jaarverslag Nationale Bank bewijst: 58% van de taks shift is niet afgedekt

ACV voorzitter Marc Leemans heeft zich onthouden van goedkeuring van het jaarverslag van de Nationale Bank. “Het onevenwichtige regeringsbeleid, met onder andere de indexsprong, het brutale eindeloopbaanbeleid, te zware en onevenwichtige besparingen, krijgt in dit jaarverslag nog te veel het voordeel van de twijfel”, stelt de ACV voorzitter. "Het jaarverslag van de Nationale Bank is bovendien scherp voor de mislukte tax shift" aldus Leemans.
ACV 2016-01-29 Het ACV protesteert tegen Europees ‘beleid’ dat de veiligheid en de gezondheid van duizenden werknemers bedreigt
JAN 29

Het ACV protesteert tegen Europees ‘beleid’ dat de veiligheid en de gezondheid van duizenden werknemers bedreigt

Werknemers worden in Europa echter zeer ongelijk of niet beschermd tegen zo'n 145.000 gevaarlijke stoffen. Slechts voor vijf kankerverwekkende stoffen werd Europees verplicht vastgelegd wat werknemers maximaal mogen inademen op hun werkplaats. In 2016 zullen daardoor opnieuw 100.000 Europese werknemers sterven aan een beroepskanker. Het ACV protesteert tegen dit Europees ‘beleid’ dat de veiligheid en de gezondheid van duizenden werknemers bedreigt. Het ACV sprak alle Europese parlementariërs aan en overhandigde 7.000 petitiekaarten. Met deze actie eist het ACV dat het Europees parlement de zaak naar zich toetrekt en snel een strategie uitdoktert om de gezondheid en de veiligheid van de werknemers in de Europese Unie beter te beschermen.
ACV 2016-01-25 Geen discriminatie van vrouwen en gepensioneerden!
JAN 25

Geen discriminatie van vrouwen en gepensioneerden!

De 'sociale correctie' van de regering betekent fors inleveren voor de meeste vrouwen en gepensioneerden. De pensioenen in België behoren tot de laagste van Europa. Dat is zeker het geval voor vrouwen omdat zij moeilijker aan een volledige loopbaan kunnen geraken. 75% van de vrouwen die in 2014 op pensioen gingen, heeft geen volledige loopbaan. Zij hebben dus al de laagste pensioenen en vallen niet onder de categorie die de regering nu wil sussen met enkele kruimels. 
ACV 2016-01-10 Fiscale rechtvaardigheid opnieuw op tafel
JAN 10

Fiscale rechtvaardigheid opnieuw op tafel

N-VA voorzitter Bart De Wever raakte vandaag in nauwe schoentjes. Met een nieuwe aanval op de vakbonden - en in één beweging ook de mutualiteiten - wil N-VA alleen maar de aandacht afleiden van de olifant in de kamer. Nadat de ene na de andere factuur, zowel op regionaal als federaal niveau, is doorgeschoven naar werknemers (nu al de zwaarst belaste groep), gepensioneerden, zieken en werklozen, nadat peanuts werden gevraagd van de vermogenden en massa's geld op de meest ondoelmatige manier werden doorgesluisd naar de bedrijven, komt onherroepelijk de roep naar fiscale rechtvaardigheid opnieuw op tafel.